Aktywna tablica

1. O programie:

Aktywna Tablica”- jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjneh na lata 2017-2019. Szkoły biorące udział w programie zostały wyposażone w tablice interaltywne, projektory, głośniki, czy interaktywne monitory dotykowe. Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Westerplatte w Chobieni dzięki udziale w projekcie i wsparciu finansowym Gminy Rudna została doposażona w dwa interaktywne monitory dotykowe.

2. Cele ogólne programu:

 • wykorzystanie technologii TIK podczas zajęć edukacyjnych;

 • dzielenie się metodami dobrych praktyk z różnych przedmiotów;

 • pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczucieli z zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych.

3. Zadania wynikające z udziału w programie:

 • uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

 • uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

– udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

– zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;

– dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

 • wyznaczenie szkolnego e – koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania
  i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.

  4.Szkoły biorące udział w międzyszkolnej sieci współpracy:

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

  LEKCJA OTWARTA

Katarzyna Bolińska-Maciesza Chobienia, 25.05.2018r.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat lekcji: W jaki sposób poeta opisał miłość ? – K.I. Gałczyński „Rozmowa liryczna”

Cele operacyjne:

Po lekcji uczeń potrafi:

– wnioskować i wyszukiwać cytaty z wiersza,

– określić rodzaj literacki utworu,

– określić formę wiersza,

– wyszukiwać wyliczenia w wierszu i określić ich funkcję,

– wyszukiwać epitety i porównania,

– wie , co to jest mowa zależna i niezależna,

– przekształcać dialog na mowę zależną ( pozbawiać wiersza poetyckości)

Metody pracy: praca z tekstem , metoda ćwiczeń praktycznych, ćwiczenia interaktywne.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki i pomoce dydaktyczne: multimedialny monitor dotykowy, podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Słowa na start” .

Przebieg lekcji

Wprowadzenie:

1. Krótkie przedstawienie celów lekcji.

2. Krótkie zapoznanie uczniów z notką biograficzną K.I. Gałczyńskiego.

K. I. Gałczyński urodził się w Warszawie 23 stycznia 1905 roku przy ulicy Mazowieckiej. Ojciec jego, Konstanty Gałczyński był technikiem kolejowym, matka (z domu Łopuszyńska) córką właściciela restauracji znanej podówczas firmy Wróbel. Zmarł on w roku 1953r.

Najbardziej znane utwory to :”Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, „Zaczarowana dorożka”, Teatrzyk „Zielona Gęś”. Poezja Gałczyńskiego stała się inspiracją dla wielu twórców muzyki popularnej.

Część zasadnicza:

 1. Wysłuchanie recytacji wiersza w wykonaniu A. Romantowskiej i Krzysztofa Kolbergera, wykorzystując tablicę multimedialną.
 2. Pierwsze wrażenia po przeczytaniu wiersza.

Nauczyciel zadaje następujące pytania:

– Jak sądzisz, kim są osoby prowadzące rozmowę?

-Jakie uczucie ich łączy?

– Kim jest podmiot liryczny?

– Do jakiego rodzaju literackiego zaliczymy wiersz?

– Jaką formę ma ten utwór?

Następnie uczniowie przerysowują tabelę do zeszytu i uzupełniają ją wyliczeniami. Zadaniem uczniów jest odpowiedzenie na pytanie, jaką funkcję pełnią one w utworze.

Miejsce

Czas

Ubiór

Inne

W taksówce, w samochodzie, na końcu ulicy i na początku, na karuzeli, na koncercie, na szosie, w morzu, w górach

Wiosną, latem, jesienią ,zimą , dzisiaj, wczoraj, jutro, dniem, nocą

W kapeluszu, w berecie, w kaloszach, boso

Gdy gubi parasolki, w słońcu, przy blasku świec, gdy jajko roztłukuje, gdy łyżka spadnie, gdy włosy rozdziela grzebieniem, w niebezpieczeństwie

Wyliczenia w utworze K.I. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna” służą temu, by pokazać, że kocha tę osobę w każdym miejscu, czasie, w każdym ubiorze i w każdej sytuacji.

 1. Uczniowie wyszukują inne środki stylistyczne: epitety, porównania
 2. Korzystając ze Słownika Języka Polskiego PWN Online przy pomocy multimedialnego monitora dotykowego uczniowie wyjaśniają, co znaczy słowo „miłość”. Przepisywanie znaczenia do zeszytu.
 3. Zapoznanie uczniów z terminami mowa zależna i mowa niezależna

Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób:

 • przytaczając dosłownie cudze słowa – mowa bezpośrednia (niezależna).
  „Nie odrobiłeś lekcji!” – krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła.

– Nie odrobiłeś lekcji! – krzyknęła mama

 • omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej – mowa pośrednia (zależna).
  Zdenerwowana matka Pawła krzyknęła, że syn nie odrobił lekcji.

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne dotyczące mowy zależnej i niezależnej
 2. Następnie uczniowie przekształcają dialog poetycki na mowę zależną.

Zapytałam się ukochanego mężczyzny, czy powie mi, jak mnie kocha. Mężczyzna odpowiedział, że kocha mnie w wielkim wietrze, na szosie i na koncercie, w bzach i w brzozach , i w malinach, i w klonach, i gdy śpi, i gdy pracuje skupiona……

Po czym ponownie zadałam pytanie mężczyźnie, jak mnie kocha latem. Mężczyzna odpowiedział, że jak treść lata. Następnie zapytałam, czy jesienią, gdy chmurki są na niebie, a niebo ma swoje humorki, też mnie kocha. Mężczyzna odpowiedział, że nawet wtedy mnie kocha, gdy gubię swoje parasolki…

Wniosek : pozbawienie wiersza funkcji poetyckiej sprawia, że nie jest on interesujący

Część podsumowująca:

 1. Powtórzenie głównego przesłania wiersza.
 2. Powtórzenie, jaka jest różnica między mową zależną a niezależną.
 3. Zadanie domowe

Opisz w kilku zdaniach, czym dla ciebie jest miłość?

 • SPRAWOZDANIE Z LEKCJI OTWARTYCH ORAZ SPOTKAŃ W RAMACH SZKOLNEJ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE “AKTYWNA TABLICA”

  W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni przystąpiła do rządowego programu “Aktywna Tablica”. Przy wsparciu gminy Rudna oraz udziale w projekcie szkoła doposażona została w dwa monitory dotykowe. Pozwalają one na to, aby lekcje były prowadzone w sposób ciekawy i motywujący dla uczniów oraz aby uczniowie i nauczyciele mogli rozwijać swoje umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Realizując wytyczne programu szkoła nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rudnej oraz Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, tworząc sieć międzyszkolną. Przeprowadzone zostały trzy lekcje otwarte, w tym dwie lekcje z języka angielskiego oraz jedna lekcja z języka polskiego w klasach I,III,VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem technologii TIK w nauczaniu. Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystano oprogramowanie z wydawnictwa „Nowa Era”. Uczniowie mogli na bieżąco śledzić proces lekcji, widząc swój podręcznik wyświetlony na tablicy, rozwiązywać i sprawdzać ćwiczenia interaktywne, zagrać w grę utrwalającą słownictwo, czy wysłuchać poprawność słów poznanych na lekcji. Ponadto mieli również możliwość wysłuchania tekstu czytanego i jego odtworzenia oraz wspólnego śpiewania piosenki. Polonista wykorzystał prezentację multimedialną, ćwiczenia interaktywne dotyczące mowy zależnej i niezależnej oraz recytację wiersza K.I. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna” w wykonaniu Anny Romanowskiej i Krzysztofa Kolbergera.

  Po przeprowadzonych lekcjach otwartych odbyły się spotkania w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Nauczyciele mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, scenariuszami zajęć, analizą osobistych rezultatów oraz przykładami dobrych praktyk.