Kalendarz roku szkolnego

                                            KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 

I.                Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01 września 2016 , a kończą 23 czerwca 2017r.

II.              Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 

I okres   – od 01 września 2016r. do 03 luty 2017r. – 22 tygodni

 

II okres – od 06 lutego 2017 r.    do 23 czerwca 2017r. – 21 tygodni

III.            Terminy I okresu:

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

niedostatecznych i nagannych do 03 stycznia 2017r.(na miesiąc przed

zakończeniem I semestru ).

 

2.      Zimowa przerwa świąteczna trwa 23-31 grudnia 2016r.

3.      Termin poinformowania uczniów o stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika- 19.01.2017r.(na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

 

4.      Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 26.01.2017r.

 

Wywiadówka po I semestrze – 08.02.2017r.

 

 

IV.            FERIE ZIMOWE trwają od 13 lutego 2017 do 26 lutego 2017r.

V.              Terminy II okresu :

 

1.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  13 kwietnia do 18 kwietnia 2017r.

 

 

Egzamin gimnazjalny-Humanistyczny                      – 19.04.2017r.

 

Matematyczno-przyrodniczy – 20.04.2017r.

 

z języka obcego                      – 21.04.2017r.

 

Egzamin dodatkowy   -Humanistyczny                       – 01.06.2017r.

 

Matematyczno-przyrodniczy  – 02.06.2017r.

 

z języka obcego                      – 05.06.2017r.

 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego          –  16.06.2017r.

3.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych

stopniach niedostatecznych i nagannych (na miesiąc przed zakończeniem roku

 

szkolnego) – do 22 maja 2017r.

4.Termin poinformowania uczniów o stopniach rocznych i wpisania ich do

 

dziennika( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 07.06.2017r.

5.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny –

14.06.2017r.

 

6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017r.

 

7.Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego : 24-31 sierpnia 2017r.

 

VI.FERIE LETNIE trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017r.

 

VII .Dodatkowe dni wolne od zajęć, które mogą być wolne po odpracowaniu:

 

VIII. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

 

a) w szkołach podstawowych        -31.10.2016r., 09.01.2017r., 02.05.2017r, 16.06.2017r.

 

b) w gimnazjach                           – 31.10.2016r.,09.01.2017r.,19.04.2017r., 20.04.2017r.,

 

                                                           21.04.2017r.,02.05.2017r., 16.06.2017r.

 

c) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy   –

 

 

 

 Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 46,poz.432 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych( Dz.U. Nr 199, poz. 2046 z późn.zm).