Kalendarz roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W CHOBIENI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 04 września 2017r. , a kończą 22 czerwca 2018r.

 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I okres – od 04 września 2017r. do 26 stycznia 2018r.

II okres – od 29 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018r.

 1. Terminy I okresu:

  1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

niedostatecznych i nagannych do 14 grudnia 2017r.(na miesiąc przed

zakończeniem I semestru ).

  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa 23-31 grudnia 2017r.

  2. Termin poinformowania uczniów o stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika05.01.2018r.(na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

  3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 08.01.2018r.

Wywiadówka po I semestrze 07.02.2018r.

 1. FERIE ZIMOWE trwają od 15 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r.

 2. Terminy II okresu :

1.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29 marca do 03 kwietnia 2018r.

Egzamin gimnazjalny-Humanistyczny 18 kwietnia 2018 r.

Matematyczno-przyrodniczy 19 kwietnia 2018 r.

z języka obcego – 20 kwietnia 2018 r.

Egzamin dodatkowy -Humanistyczny – 04 czerwca 2018 r.

Matematyczno-przyrodniczy – 05 czerwca 2018 r.

z języka obcego – 06 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego – 15 czerwca 2018 r.

3.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych

stopniach niedostatecznych i nagannych (na miesiąc przed zakończeniem roku

szkolnego) – do 22 maja 2018r.

4.Termin poinformowania uczniów o stopniach rocznych i wpisania ich do

dziennika( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 07.06.2018r.

5.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny –

14.06.2018r.

6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.

7.Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego : 23-31 sierpnia 2018r.

VI.FERIE LETNIE trwają od 23.06.2018r. do 31 sierpnia 2018r.

VII .Dodatkowe dni wolne od zajęć, które mogą być wolne po odpracowaniu:

VIII. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

 1. a) w szkołach podstawowych 13.10.2017r., 30.04.2018r., 02.05.2018r.,

04.05.2018r, 01.06.2018r.

 1. b) w gimnazjach 13.10.2017r.,18.04.2018r.,19.04.2018r.,20.04.2018r

30.04.2018r., 02.05.2018r.,

04.05.2018r.,01.06.2018r.

c) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 46,poz.432 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej r. z dnia 21 rudnia 2016 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i egzaminu maturalnego(Dz.U. z 2016 r. , poz.2223 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz.1943, późn.zm.)