Program Wychowawczy

Program Wychowawczy

Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Westerplatte

w Chobieni

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb.

Chobienia 2017-2018

SPIS TREŚCI

WSTĘP———————————————————————————————-4

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne ———————————————————————————-5

ROZDZIAŁ I

Misja i wizja programu wychowawczo – profilaktycznego———————————-7

ROZDZIAŁ III

Sylwetka absolwenta —————————————————————————–8

ROZDZIAŁ IV

Diagnoza problemów – zagrożenia dla młodzieży——————————————–9

ROZDZIAŁ V

Cele ogólne programu wychowawczo – profilaktycznego———————————11

ROZDZIAŁ VI

Preferowane wartości w procesie wychowania i profilaktyki——————————12

ROZDZIAŁ VII

Struktura oddziaływań wychowawczych—————————————————–13

3.1. Powinności dyrektora szkoły————————————————————–14

3.2. Kompetencje Rady Pedagogicznej——————————————————-14

3.3. Powinności nauczyciela——————————————————————–14

3.4. Powinności wychowawców—————————————————————15

3.5. Powinnościgrup wychowawczych——————————————————–15

3.6. Powinności pedagoga i psychologa——————————————————16

3.7. Powinności logopedy———————————————————————-17

3.8. Powinności terapeuty pedagogicznego————————————————–17

3.9. Powinności doradcy zawodu————————————————————–18

310. Powinności rodziców———————————————————————-18

3.11. Samorząd Uczniowski——————————————————————–19

3.12.Szkole Koło Wolantariatu—————————————————————–19

3.13.Współpraca ze środowiskiem lokalnym————————————————-20

3.14. Obowiązki uczniów———————————————————————–20

3.15. Powinności biblioteki———————————————————————21

3.16. Powinności świetlicy ———————————————————————21

3.17. Powinności stołówki ———————————————————————21

ROZDZIAŁ VIII

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i kulturalnym –-22

ROZDZIAŁ IX

Zajęcia pozalekcyjne —————————————————————————-24

ROZDZIAŁ X

Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej i profilaktycznej——————26

ROZDZIAŁ XI

Motywacyjny system wychowawczy———————————————————-27

ROZDZIAŁ XII

Plan działań wychowawczych——————————————————————30

12.1.Cele i zadania wychowawcze————————————————————-30

12.2. Obszary działania————————————————————————–31

ROZDZIAŁ XIII

Plan realizacji działań profilaktycznych——————————————————36

ROZDZIAŁ XIV

14.1. Ewaluacja programu———————————————————————-49

14.2. Uwagi końcowe—————————————————————————-49

System oświaty zapewnia w szczególności wychowanie

rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,

wzmacniane i uzupełniane

przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

Ustawa Prawo Oświatowe art.1 pkt3.


WSTĘP:

Szkoła Podstawowa w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte realizuje program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-cyjnymi oraz predyspozycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nau-czania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

10) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

11) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

13) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

15) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

16) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

17) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

18) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

19) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczaj-nych;

20) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

21) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Adresatem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte są :

– uczniowie/wychowankowie i ich rodzice,

– nauczyciele i pracownicy szkoły

– instytucje wspierające szkołę w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne programu wychowawczo-profilaktycznego:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.

Art. 26 – program wychowawczo-profilaktyczny

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo–profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. poz.60)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

4. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

6. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96

8. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. poz. 1591) oraz z dnia 28 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. poz. 1643) w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

10. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r

11. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

13. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

15. Konwencja o Prawach Dziecka.

16. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

ROZDZIAŁ II

Misja i wizja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte

w Chobieni

Misja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy ,sprawiedliwości, postaw i nawyków, które zapewnia mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.

Wizja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

 1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni silnie jest związana ze środowiskiem lokalnym .

 2. W realizacji programów nauczania dominują nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.

 3. Nauczyciele posiadają umiejętności związane z integracją międzyprzedmiotową oraz dysponują efektywnym warsztatem umiejętności wychowawczych.

 4. Nauczyciele posiadają umiejętność zespołowego działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

 5. Nauczyciele przygotowani do realizacji zajęć z kilku przedmiotów oraz posiadają szerokie umiejętności związane z atrakcyjną formą realizacji ścieżek

edukacyjnych.

 1. Nauczyciele posiadają umiejętności związane z ocenianiem wspierającymi rozwój ucznia oraz dysponują doświadczeniami dotyczącymi ewaluacji pedagogicznej.

 2. Rada Pedagogiczna podejmuje stałe działania związane z programowaniem rozwoju szkoły(stałe przekształcanie koncepcji organizacji – dostosowanie oferty edukacyjnej do rozpoznawanych potrzeb edukacyjnych środowiska).

VIII. Szkoła jest nowocześnie administrowana.

ROZDZIAŁ III

Sylwetka absolwenta:

W wyniku oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych absolwent szkoły podstawowej to uczeń, który jest:

 • aktywny i twórczy

 • samodzielny,

 • pracowity,

 • wytrwały,

 • systematyczny

 • kulturalny, tolerancyjny,

 • asertwny

 • odpowiedzialny za siebie i innych

 • prawdomówny,

 • rozważny, prawy,

 • ceni pokój i sprawiedliwość,

 • jest wrażliwy, ciekawy świata,

potrafi:

 • wykorzystywać wiedzę wiedzę i umiejętności do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

 • wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce

 • uczyć się i poszukiwać rozwiazań

 • sprawdzać siebie i dokonywać samooceny,

 • współdziałać w grupie i bezkonfliktowo rozwiązywać problemy,

 • dbać o zdrowie i higienę osobistą,

 • planować, organizować i korzystać z możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • radzić sobie z własnymi emocjami i sytuacjami trudnymi,

 • zachowywać się bezpiecznie,

 • dostrzegać piękno przyrody,

 • korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się komputerem,

 • planować, organizować proces własnego uczenia się,

 • tworzyć wizję swojej przyszłej rodziny i pracy

 • pracować w grupie i uczyć się od siebie nawzajem

 • odróżniać dobro od zła

 • przyjmować słuszne argumenty, ale i umiejętnie bronić własnych poglądów

zna i stosuje:

 • zna swój region, poznaje kraj i Europę

 • zna i przestrzega zasady kultury bycia,

 • zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa,

 • zasady zdrowego stylu życia

 • zna podstawowe normy etyczne, społeczne i moralne

ROZDZIAŁ IV

Diagnoza problemów – zagrożenia dla młodzieży

Podstawę do podejmowania działalności wychowawczo – profilaktycznej stanowi opracowywana diagnoza.

W oparciu o diagnozę, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, w której realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.

Przy opracowaniu diagnozy należy wziąć pod uwagę czynniki chroniące, czynniki ryzyka oraz zachowania ryzykowne.

 1. przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka,

 2. przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych

 3. zachowania ryzykowne stanowią zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

Program wychowawczo – profilaktyczny został sformuowany na podstawie wniosków z realizacji programów profilaktyki i wychowawczych obowiązujących w szkole w latach wcześniejszych oraz dostosowany do aktualnych potrzeb szkoły i prawa oświatowego.

Po dokonaniu analizy problemów występujących w ubiegłym roku szkolnym oraz na podstawie obserwacji środowiska szkolnego i lokalnego, przeprowadzonej ankiety wśród uczniów wyodrębniono następujące obszary zachowań ryzykownych:

 • Agresja słowna i fizyczna

 • Wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu informacji TV, Internet, telefon w niewłasciwy sposób

 • Spadek zainteresowania ruchem, sportem, szczególnie w czasie wolnym

 • Brak należytej troski o zdrowie

 • Wagarowanie

 • Konflikty społeczne na terenie szkoły i poza nią

 • Spadek mobilizacji i motywacji do pracy i nauki

Na diagnozę środowiska składa się :

 • Obserwacja zachowań uczniów

 • Ankietowanie uczniów

 • Analiza frekwencji

 • Wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami

Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodziców, uwzględniona została sytuacja społeczno – gospodarcza wsi. W dalszym ciągu w obwodzie szkoły są miejscowości, w których panuje duże bezrobocie, niewydolność wychowawcza, konflikty sąsiedzkie. Przekładają się one na funkcjonowanie uczniów na terenie szkoły oraz na współpracę szkoły z rodzicami uczniów. Widoczne jest powielanie przez dzieci zaobserwowanych i wyuczonych przez lata dzieciństwa sposobów myślenia, działania, modelów rodziny i stylów życia.

W wielu przypadkach rodzice uczniów prezentują postawę pretensjonalno – roszczeniową, przy jednoczesnym ciągłym spadku zainteresowania sytuacją szkolną dziecka oraz motywacją dzieci do pracy. Taki model zachowania powielają dzieci, co powoduje małe zaangażowanie ze strony młodych ludzi w jakąkolwiek formę działalności, włącznie z nauką, a z drugiej strony oczekiwanie gratyfikacji za wykonane najmniejszego działania. Brak inicjatywy i bierność młodych ludzi przekłada się niezadowalające wyniki w nauce i obojętność uczniów na pogarszające się oceny oraz niską frekwencje.

Ze względu na znaczą odległość od aglomeracji miejskich obserwuje się niewielkie zainteresowanie uczniów naszej szkoły aktualnymi zagrożeniami typu: narkotyki , dopalacze, alkohol. Wynika to z ograniczonej dostępności tych środków, a nie z braku zainteresowania nimi młodzieży. Zainteresowanie środkami u uczniów jest widoczne w postaci poszkiwania informacji na ich temat jednak z braku możliwości dostępu do nich, ten typ zagrożeni wymaga zwiększonego nakładu pracy profilaktycznej.

Odległość młodzieży od siebie w czasie wolnym rodzi inne zagrożenia. Co jest atutem w przeciwdziałaniu zainteresowania alkoholem, dopalaczami, tytoniem, narkotykami, powoduje inne zagrożenia dla młodych ludzi: ucieczkę w świat wirtualny, poszukiwanie kontaktu z drugim człowiekiem poprzez komunikatory. Istnienie i zaznaczanie swojej obecności na portalach społecznościowych wciąga młodzież i dzieci w świat uzależnień behawioralnych: fonoholizm, uzależnienie od Internetu. Te nowe zagrożenia w pewnym stopniu spowodowały wyparcie zainteresowania używkami, zapełniając młodym ludziom czas wolny do maximum.

Wśród wszystkich uzależnień najbardziej widoczne jest zainteresowanie nikotyną. Na terenie naszej placówki nie zaobserwano w ostatnim czasie wśród uczniów osób palących tytoń, można jednak przypuszczać z zasłyszanych na korytarzach rozmów, że istnieje półświatek bardzo nielicznych osób używających e-papierosy. Tę używkę zidentyfikować jest najtrudniej wśród wszystkich innych używek. Przyczynia się do tego bezwonność i łatwa dostępność.

Znacznie większej uwagi w naszej placówce wymaga profilaktyka zachowań agresywnych i stosowania wulgaryzmów. Najczęściej obserwowane zachowania niepożądane to agresja słowna ( wulgaryzmy, przezywanie, dokuczanie, pomówienia) i agresja fizyczna (bójki, popychanie, zaczepianie). Duży wpływ na taką sytuację mają konflikty społeczne, w tym sąsiedzkie, rodzinne, które przenoszone są przez uczniów na teren szkoły.

Innym obszarem budzącym niepokój jest brak troski o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów. Widoczny jest spadek aktywności fizycznej w czasie wolnym, spędzania czasu na świeżym powietrzu, gdyż aktywności te zostały wyparte przez bierne spędzanier czasu przed ekranem komputera i telefonu.

W związku z powyższym bardzo ważne jest kontynuowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej ukierunkowanej na zmianę modelu myślenia o przyszłości młodych ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. Przesunięcie ciężaru i nakładu pracy na profilaktykę uzależnień behawioralnych, kontynuowanie profilaktyki uzależnień ze zwróceniem szcególnej uwagi na profilaktykę antynikotynową i profilaktykę agresji i przemocy.

ROZDZIAŁ V

Cele ogólne programu wychowawczo – profilaktycznego

Wychowanie i profilaktyka są procesami odrębnymi, różniącymi się celem działań, jednak są ze sobą ściśle powiązane i posiadają wspólny obszar.

Cel wychowania: wszechstronnie dojrzały człowiek.

Cel profilaktyki: wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków.

Głównym celem pracy wychowawczej jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Działania wychowawcze:

1) są spójne z programami nauczania,

2) kształtują postawy i umiejętności,

3) tworzone są z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów

4) osadzone saw tradycji szkoły i lokalnej społeczności,

5) uwzględniają zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej,

6) zawierają wartości ważne dla społeczności szkolnej,

7) wyznaczają cele, zadania do realizacji,

Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój.

Działania profilaktyczne:

1) wspomagają ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

2) ograniczaja i likwidują czynniki ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

3) inicjują i wspomagaja czynniki chroniące (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu

ROZDZIAŁ VI

Preferowane wartości w procesie wychowania i profilaktyki

W procesie wychowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni preferuje się następujące wartości:

 • wrażliwość

 • tolerancja

 • prawość

 • odpowiedzialność

 • obiektywizm

 • patriotyzm

 • humanitaryzm

 • gospodarność.

Powyższe wartości osiągane są poprzez następujące sytuacje wychowawcze:

Wartości

Sytuacje wychowawcze

Wrażliwy na otaczającą go rzeczywistość

 • opieka i pomoc potrzebującym, słabszym

 • estetyka otoczenia, wygląd i higiena osobista

 • kultura słowa

 • oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki, itp.

Prawy w działaniu

 • opieka nad miejscami pamięci narodowej i pomnikami przyrody

 • Akcja Świątecznej Pomocy

 • Akcja Sprzątanie Świata

 • tradycje i obrzędy

 • zajęcia sportowo-rekreacyjne

Odpowiedzialny za siebie i innych

 • wypełnianie obowiązków dyżurnego

 • imprezy klasowe

 • grupy wsparcia w nauce

 • wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, itp.

Obiektywny w postrzeganiu siebie i innych

 • samoocena własnej pracy i kolegów

 • zajęcia terapeutyczne itp.

Tolerancyjny wobec odmiennych postaw i zachowań kulturowych

 • gry i zabawy zespołowe

 • zajęcia plastyczne i techniczne

 • tradycje i zwyczaje, szkolne, regionalne itp.

Patriotyczny, miłujący Ojczyznę, szanujący inne narody

 • uroczystości i święta państwowe

 • tradycje i zwyczaje, szkolne, regionalne

 • uczestnictwo w poznawaniu dziedzictwa kulturowego itp.

Humanitarny, ludzki, szanujący człowieka, jego godność.

 • akcje humanitarne na rzecz potrzebujących

 • uczestnictwo w wolontariacie itp.

Gospodarny, przedsiębiorczy w codziennym życiu

 • gospodarowanie własnymi oszczędnościami

 • sposoby pozyskiwania środków na potrzeby własne, klasy i szkoły

 • szacunek dla pracy własnej i innych itp.

Wartości wychowawcze szkoły podstawowej w chobieni im. Bohaterów westerplatte wzmacniane są przez kodeksy funkcjonujące w szkole, nabyte w kampaniach i akcjach społecznych.

Wartości wychowawcze Szkoły Podstawowej w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte Chobieni wzmacniane będą dodatkowo poprzez udział kolejnych w kampaniach społecznych, projektach, programach profilaktyczno – wychowawczych, ekologicznych i innych.

ROZDZIAŁ VII

Struktura oddziałaywań wychowawczych

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni w procesie wychowawczym i profilaktycznym kieruje się:

 1. Zasadą dobra dziecka – wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka

 2. Zasadą równości – troską o ochronę praw każdego dziecka

 3. Zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców, opiekunów za rozwój i wychowanie dziecka.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

 • powinności dyrektora szkoły

 • kompetencje Rady Pedagogicznej

 • powinności nauczyciela

 • powinności wychowawców

 • powinności grup wychowawczych

 • powinności pedagoga szkolnego i psychologa

 • powinności logopedy

 • powinności terapeuty pedagogicznego

 • powinności doradcy zawodu

 • powinności rodziców

 • Samorząd Uczniowski

 • Szkolne Koło Wolontariatu

 • zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym,

 • obowiązki uczniów

 • powinności biblioteki

 • powinności świetlicy

 • powinności stołówki

7.1. Powinności dyrektora szkoły:

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia-łania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególno-ści organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

7.2. Kompetencje Rady Pedagogicznej

Rada rodziców zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. art.84.1 może:

1. występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7.3. Powinności nauczyciela

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

7.4. Powinności wychowawców

Art.96.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, jest oddział.

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności, wiary, sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy:

 1. Wzbogaca osobowość ucznia, kształtuje właściwe postawy wobec siebie i innych oraz umiejętność analizowania różnorodnych zachowań w duchu idei demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras, wyznań i światopoglądów.

 2. Stosuje zasadę obiektywizmu w relacjach z wychowankami.

 3. Integruje zespół uczniów poprzez stwarzanie dobrej atmosfery i wdrażanie zasad samorządności, udziela pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 4. Wspiera rodziców w procesie wychowania poprzez ścisłą współpracę szkoły z domem rodzinnym.

Współdziała z nauczycielami oraz innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci, poprzez koordynowanie ich działań wychowawczych

7.5. Powinności grup wychowawczych

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce

należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności

uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania

uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo

w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania

ucznia oraz planowania dalszych działań.

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą

w szczególności:

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych

i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza

przedszkolna);

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1591

2) w szkole:

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji

i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także

potencjału ucznia i jego zainteresowań,

szczególnych uzdolnień,

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1591)

7.6. Powinności pedagoga i psychologa

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły

i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,

szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych

form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji

i uzdolnień uczniów;

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1591

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1591)

7.7. Powinności logopedy

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu

rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji

rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy

z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1591)

7.8. Powinności terapeuty pedagogicznego

§ 27. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami

w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły

i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy

z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1591)

7.9. Powinności doradcy zawodu

§ 26. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu

kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1591)

7.10. Powinności rodziców

Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Rodzice współdziałają ze Szkołą Podstawową w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni za pośrednictwem Rady Rodziców – organu statutowego szkoły, klasowych rad rodziców i Stowarzyszenia Rodziców.

Rodzice współtworzą i wspierają Szkołę Podstawową w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte w procesie wychowawczym poprzez następujące działania:

 1. Zapoznawanie się z regulaminami, programami, kodeksami, systemami oceniania oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

 2. Uczestniczenie w spotkaniach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym

 3. Zapoznawanie się z postępami edukacyjnymi i wychowawczymi dzieci podczas indywidualnych konsultacji z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, aktywnie oddziałując na przebieg procesu wychowania.

 4. Wspieranie działań innowacyjnych szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną oraz udzielają pomocy w urządzaniu klasopracowni.

 5. Współorganizowanie wycieczek i imprez kulturalnych.

7.11. Samorząd Uczniowski

Podmiotowość dziecka i młodzieży wyraża się przede wszystkim w postaci samorządnego działania, wdrażającego do współpracy, wzajemnej pomocy, współodpowiedzialności, ale i samowychowania oraz twórczego zdobywania wiedzy, umiejętności życiowych i doświadczenia społecznego. Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów, jest organem statutowym. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. art.85.5 Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrze-bami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu..

Organizacje działające na terenie szkoły współuczestniczą w życiu szkoły poprzez:

 • rozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej;

 • kształtowanie umiejętności społecznych i doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej;

 • rozwijanie inicjatywy uczniów.

7.12. Szkolne Koło Wolontariatu

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Art. 85. 7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni działa Szkolne Koło Wolontariatu. W akcjach organizowanych na terenie szkoły uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie, rodzice nauczyciele, pracownicy szkoły i inne osoby zainteresowane ideą pomagania innym ludziom. Celem działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest:

  1. kształtowanie postawy prospołecznej

  2. upowszechnianie wśród młodzieży idei pomocy charytatywnej

  3. upowszechnianie wśród uczniów i rodziców wiedzy na temat potrzeby opieki nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej

  4. pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

  5. organizowanie akcji spontanicznych wynikających z potrzeby chwi

7.13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Na osobowość ucznia i wychowanka w znacznym stopniu oddziałuje środowisko lokalne. Środowisko to pomocne jest w kształtowaniu właściwych postaw moralnych i przygotowuje młodego człowieka do pełnienia różnorodnych ról społecznych w jego dorosłym życiu. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni współpracuje z następującymi instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi:

1.Lokalne władze samorządowe (sołectwo, gmina, starostwo):

 • udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;

 • organizacja imprez okolicznościowych, festynów, spotkań, wycieczek;

 • zapoznanie uczniów z pracą urzędów na terenie gminy;

 • kontakty społeczności szkolnej z władzami poprzez spotkania robocze, okolicznościowe i regionalne.

2.Organy wymiaru sprawiedliwości (sąd , kuratorzy sadowi, policja):

 • współpraca Sądem i zespołem kuratorów;

 • współpraca z policją (zajęcia prowadzone przez policję w ramach organizowanych akcji profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.)

3.Placówki kultury ( CHOK w Chobieni, Centrum Kultury w Rudnej, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, itp.):

 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych, plenerach malarskich i zespołach artystycznych;

 • uczestnictwo w organizowanych konkursach, przeglądach i wystawach przez placówki kulturalno-oświatowe.

4.Placówki oświatowo-opiekuńcze ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej):

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu

 • wdrażanie programów profilaktycznych

 • wspieranie rodziców w procesie edukacji i pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo

 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej .

7.14.Obowiązki uczniów

Art. 99. Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawie-dliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;

3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przy-padku, o którym mowa w art. 100;

4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

7.15.Powinności biblioteki

Art. 104. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych mate-riałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie pod-trzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicz-nych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podsta-wie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

7.16.Powinności świetlicy

Art. 105. 1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

7.17.Powinności stołówki

Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidło-wego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

ROZDZIAŁ VIII

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym profilaktycznym i kulturalnym:

Uroczystość

Zadanie wychowawcze

Termin

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 • Godne zachowanie podczas uroczystości odświętny ubiór

 • Poczucie przynależności do wspólnoty społeczności szkolnej i klasowej

 • Identyfikacja z wymogami szkolnymi

Wrzesień

Czerwiec

DNI PATRONA SZKOŁY

 • Kształtowanie postaw i wskazywanie autorytetów moralnych

 • Szacunek dla bohaterów walk o niepodległość i godność człowieka

Wrzesień

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 • Budowanie więzi wewnątrzszkolnej

 • Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

 • Umacnianie poczucia bezpieczeństwa

Październik

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 • Umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej i pracownikami szkoły

 • Pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników szkoły

 • Ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka

 • Spotkanie z nauczycielami emerytowanymi

Październik

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • Budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej

 • Zrozumienie znaczenia wolności, niepodległości dla narodu polskiego

 • Wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych

Listopad

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB

 • Pielęgnowanie obrzędów i zwyczajów ludowych

 • Ukazanie różnych form zabawy i rozrywki

Listopad

MIKOŁAJKI

 • Umacnianie więzi z kolegami i pracownikami szkoły

 • Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa ,przyjaźni i miłości

Grudzień

WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE

 • Umacnianie więzi z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły

 • Rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania

 • Godne zachowanie się podczas uroczystości

 • Odświętny ubiór, odnoszenie się z przyjaźnią, postawa przebaczania

Grudzień

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 • Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych

 • Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym

 • Upowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich

 • Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom

Styczeń

ZABAWA KARNAWAŁOWA

CHOINKA”

 • Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych przez uczniów i rodziców

 • Nabywanie umiejętności organizowania wspólnej zabawy

Styczeń

DZIEŃ BABCI I DZIADKA-DZIEŃ SENIORA

 • Pielęgnowanie szacunku dla osób starszych

 • Umacnianie więzi rodzinnych

 • Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych

Styczeń

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i absolwentami szkoły

 • Umiejętne organizowanie imprez szkolnych

Luty

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

 • Rozwijanie umiejętności organizowania imprez, planowania ich przebiegu

 • Integracja klasy, społeczności szkolnej

 • Ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki

 • Podkreślenie wagi poszanowania przyrody

Marzec

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE

 • Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych

 • Umacnianie więzi koleżeńskich

Kwiecień

DZIEŃ JANA PAWŁA II

 • Upowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich

 • Popularyzowanie dorobku ekumenicznego i wzorca człowieczeństwa w oparciu o przesłanie Jana Pawła II

Kwiecień

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

 • Świadome uczestnictwo w obchodach święta na terenie szkoły i gminy

 • Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych

Maj

DZIEŃ MATKI

 • Umacnianie uczucia miłości dziecka do matki

 • Nabywanie umiejętności przygotowania spotkania towarzyskiego

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas wykonywania dekoracji i upominków

Maj

DZIEŃ DZIECKA

 • Uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych i zabawach

 • Przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ

 • Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom

Czerwiec

DZIEŃ SPORTU

 • Rozwijanie aktywności ruchowej

 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

 • Utrwalanie zasady fair play podczas zawodów

Czerwiec

ROZDZIAŁIX

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- Szkolny system zajęć rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie – proponowany uczniom i wynikający z ich zapotrzebowania.

Rodzaj zajęć

Cele operacyjne

Samorząd Uczniowski

 • rozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej

 • kształtowanie umiejętności społecznych i doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej

 • rozwijanie inicjatywy uczniów

Koła przedmiotowe:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów

 • poszerzenie wiedzy uczniów poza zakres programu nauczania

 • ukazanie możliwości posługiwania się różnymi środkami informacji

 • umiejętne posługiwanie się podstawowymi urządzeniami medialnymi

 • przygotowanie uczniów do konkursów

Koła artystyczne

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów

 • rozwijanie zdolności oraz wrażliwości

 • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania

 • umożliwienie wyrażania emocji i różnych stanów psychicznych poprzez taniec, literaturę, muzykę, śpiew

 • rozwijanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć

 • poszanowanie dorobku kultury

 • przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych

 • rozpowszechnianie znajomości mapy kulturowej dorobku naszego państwa

 • poszanowania dorobku i dziedzictwa kulturowego

 • rozbudzanie zainteresowań turystyczno –krajoznawczych

Uczniowski Klub Sportowy i inne zajęcia sportowe

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów

 • dbałość o higienę osobistą oraz estetykę miejsca ćwiczeń

 • przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku

 • przygotowanie uczniów do zawodów sportowych i rekreacyjnych różnego szczebla

Świetlica szkolna

 • dbałość o bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole

 • organizowanie zajęć świetlicowych rozwijających zainteresowania uczniów

 • współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, i oprawy plastycznej pomieszczeń szkoły

Biblioteka

 • realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów

 • doskonalenie warsztatu i możliwości poznawczych ucznia

 • udostępnianie i gromadzenie zbiorów w tym środków medialnego przekazu

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych –edukacja czytelnicza

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego)

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej

 • niwelowanie skutków zaburzeń rozwojowych

 • niwelowanie trudności u uczniów z wadami wymowy

 • wyrównywanie braków i różnic programowych

 • wdrażanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

 • rozwijanie obniżonych funkcji percepcyjno – motorycznych

 • diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe

 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej

Szkolne Koło Wolontariatu

 • rozwijanie i kształtowanie postawy humanitaryzmu

 • wyrabianie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

 • rozwijanie empatii u uczniów

 • dbałość o zabezpieczenie materialne podopiecznych w szkole i poza szkołą

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę w każdym kolejnym roku szkolnym ustalane są na podstawie zainteresowań i potrzeb uczniów.

ROZDZIAŁ X

Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej i profilaktycznej

Niedostatek ekonomiczny:

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej

 • zorganizowanie dożywiania

 • pomoc w zakupie wyposażenia ucznia

 • dofinansowanie do wycieczek ,wyjazdów do kina, teatru, muzeum …

 • zasiłki szkolne

 • pomoc materialna

 • paczki żywnościowe

Patologia rodziny i uzależnienia:

 • profilaktyka uzależnień na lekcjach wychowawczych (programy profilaktyczne, filmy…)

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną

 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • współpraca z policją

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 • współpraca z Sądem

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Problemy w nauce:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 • zajęcia terapii pedagogicznej

 • zajęcia logopedyczne

 • pomoc wewnątrzklasowa

 • pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu – konsultacje

 • świetlica szkolna

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

ROZDZIAŁ XI

Motywacyjny system wychowawczy:

Zasady nagradzania uczniów wyróżniających się swoim zachowaniem

Zachowanie

Forma uznania i aprobaty

Pomoc innym w nauce, pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

Czynne pełnienie funkcji społecznych

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

Szczególna aktywność na terenie klasy i szkoły

 • forma uznania j.w.

 • nagroda rzeczowa

Udział i sukcesy w konkursach, projektach, zawodach

 • j.w.

 • dyplomy

 • list pochwalny do rodziców

 • nagrody rzeczowe na koniec roku

Prace gospodarczo – porządkowe oraz własnoręczne wykonanie (naprawa)pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej

 • umieszczenie podpisu wykonawcy na rzeczy

 • podziękowanie od nauczycieli

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • ekspozycja pracy

Uatrakcyjnianie programu uroczystości szkolnych prezentacją umiejętności wykształconych i rozwijanych poza szkołą (taniec, gra na instrumencie, śpiew…)

 • podziękowanie od dyrektora, wychowawcy

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • list uznania dla rodziców(opiekunów)

 • zaproszenie do dalszych występów

 • pomoc stypendialna organu prowadzącego szkołę

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym jej (starszym, dzieciom, kolegom…)

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 • list uznania dla rodziców (opiekunów)

 • wpływ na ocenę z zachowania

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz: delegacje uczniowskie itp.

 • dyplom uznania

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • list pochwalny do rodziców (opiekunów)

 • nagroda rzeczowa

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

Brak uwag dotyczących zachowania i realizacji obowiązku szkolnego

 • wpływ na ocenę z zachowania

Aktywny udział w bibliotece szkolnej, świetlicy

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • nagrody rzeczowe

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz przygotowywanie imprez środowiskowych

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

Zachowania naruszające dobre imię ucznia i całej szkoły

Zachowanie

Forma motywowania do zachowań pozytywnych

Wagary, ucieczki, spóźnienia, brak usprawiedliwień

 • rozmowa z wychowawcą,rodzicem,pedagogiem

 • dotarcie do przyczyny ucieczki, dyskusja wewnątrzklasowa

 • obowiązek szybkiego uzupełnienia zaległości

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • przeniesienie do równoległej klasy

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

Bójki, agresja słowna

 • rozmowa z wychowawcą, rodzicem, pedagogiem

 • dyskusja w klasie na temat kultury słowa

 • dotarcie do istoty konfliktu

 • przypomnienie zasad kulturalnego rozwiązywania konfliktów

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • powiadomienie policji

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

Przywłaszczenie i dewastacja mienia szkolnego i pozaszkolnego

 • rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem do spraw wychowawczych

 • dotarcie do przyczyn

 • przypomienie zasad poszanowania cudzej własności

 • naprawienie szkody

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • praca na rzecz szkoły

 • powiadomienie policji

Stosowanie używek

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

 • polecenie napisania referatu na temat negatywnego wpływu nałogów na rozwój człowieka

 • dodatkowa praca na rzecz szkoły

 • zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • skierowanie do instytucji wspomagających uzależnionych w drodze do wyleczenia

Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych i rówieśników w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych, przerw śródlekcyjnych i w miejscach publicznych

 • rozmowa wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem do spraw wychowawczych

 • polecenie powtórzenia czynności w sposób kulturalny i grzeczny

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

Przemoc psychiczna i fizyczna: wymuszenia, zaczepianie słowne i fizyczne, zastraszanie

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wykluczenie z uczestnictwa w imprezach szkolnych

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Zachowania noszące znamiona przestępstwa

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Nierespektowanie zasad obowiązujących w szkole

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

Niewykonywanie poleceń, niewywiązywanie się z zobowiązań

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

Wszystkie powyższe zachowania mają wpływ na ocenę z zachowania i określone są szczegółowo w punktowym systemie oceny zachowania stanowiącej załącznik do programu wychowawczo – profilaktycznego. Punktowy system oceny zachowania wrazie potrzeby jest modyfikowany zgodnie z potrzebami szkoły.

ROZDZIAŁ XII

Plan działań wychowawczych szkoły podstawowej w chobieni im. Bohaterów westerplatte w chobieni i gimnazjum w chobieni

12.1. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE


Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni stawia sobie i realizuje następujące cele wychowawcze i profilaktyczne:

 1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz z najbliższym środowiskiem dziecka.

 2. Kształtowanie podstawowych wartości moralnych – życzliwość, tolerancja, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność.

 3. Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi oraz dochodzenia do kompromisu.

 4. Stwarzanie warunków do działania na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalnego.

 5. Umacnianie wiary dziecka we własne siły, rozwijanie umiejętności poznawania siebie, otoczenia społecznego i przyrodniczego.

 6. Wzmacnianie poczucia tożsamości, przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie, kształtowanie postaw patriotycznych.

 7. Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

 8. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

 9. Kształtowanie zachowań proekologicznych.

 10. Kształtowanie umiejętności nazywania pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych.

Powyższe cele wychowawcze realizowane są poprzez wykonywanie zadań w następujących standardach – obszarach działania:

 • wychowanie prozdrowotne i proekologiczne “Bezpiecznie i zdrowo”

 • wychowanie do życia w rodzinie“Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze “

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie“Jestem uczniem, Polakiem i obywatelem Europy”

 • wychowanie humanitarne„ Czynienie dobra jest ludzką potrzebą”

wychowanie do aktywności gospodarczej„ Najważniejszy w działaniu jest początek”

12.2. Obszary działania

Obszar: wychowanie prozdrowotne i proekologiczne – “Bezpiecznie i zdrowo”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

 1. Bezpiecznie w szkole i poza szkołą

 • bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

 • pierwsza pomoc w niektórych urazach

 • zasady postępowania z , niewybuchami, niewypałami

 • zasady korzystania ze źródeł energii

 • pożary:przyczyny,sposoby zapobiegania,postepowanie

 • zna i stosuje się do regulaminów pracowni i obiektów sportowych

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach , bawi się bezpiecznie

 • unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń, zna telefony alarmowe

ankieta,

Karta rowerowa

drama, obserwacja,

 1. Zdrowy styl życia

 • zagrożenia i patologie

 • higiena ciała ,miejsca pracy i wypoczynku

 • urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania

 • aktywność ruchowa ,praca i wypoczynek, czas wolny

 • rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron

 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji, radzenie sobie z negatywnymi emocjami

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz szukanie pomocy

 • zna skutki używania środków psychotropowych

 • dbam o higienę ciała, zdrowo się odżywiam

 • troszczy się o estetykę klasy i szkoły

 • organizuje racjonalnie i aktywnie czas wolny

 • buduje prawidlowy obraz samego siebie

 • stosuje zachowania asertywne

 • umie walczyć ze stresem

 • wie do kogo może się zwrócić o pomoc

wytwory pracy dzieci , plakat

higiena ciała i estetyka stroju, przygotowanie posiłku

imprezy sportowe

drama

scenariusze

obserwacja grupy

ankieta


 1. I Ty chronisz środowisko

 • zasady korzystania z zasobów naturalnych Ziemi

 • rozpoznawanie zagrożeń ekologicznych

 • aktywne działanie na rzecz otaczającej nas przyrody

 • racjonalnie korzysta ze środowiska naturalnego

 • prowadzi obserwację przyrody ,wskazuje pozytywne i negatywne przejawy ingerencji człowieka

 • zna obszary chronione w regionie

segregacja odpadów

prace plastyczne

wycieczka

Obszar: wychowanie do życia w rodzinie –

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze “

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

 1. Ja i moja rodzina

 • rola rodziny w życiu człowieka, podstawowe funkcje rodziny

 • związki uczuciowe, relacje i komunikacja w rodzinie

 • przekaz pozytywnych wartości w rodzinie, kultywowanie tradycji świąt polskich

 • skutecznie porozumiewa się

 • pielęgnuje więzi uczuciowe w rodzinie, okazuje szacunek dla starszych

 • szanuje wartości rodzinne, wspólnie świętuje uroczystości rodzinne

Obserwacja zachowań w grupie

Dzień Babci, Dzień Matki

prace dzieci, przygotowanie upominków

uczestnictwo w obrzędowości rodzinnej

 1. Wizytówką moją, dobre zachowanie • próby ustalania wzorców osobowościowych

 • kształtowanie etosu pracy i twórczego stylu życia

 • potrzeby, prawa i obowiązki członków rodziny

 • poszanowanie swojej własności i innych

 • eliminowanie zachowań korupcyjnych

 • zna wartość pracy i szanuje pracę innych

 • zna i stosuje zasady dobrego wychowania

 • szanuje własność i cudze mienie

 • przeciwdziała korupcji

 • czyni dobro ,odróżnia dobro od zła

obserwacja

ankieta, wykonuje prace domowe

konkursy

obserwacja w działaniu

ankieta, akcje charytatywne

 1. Odnajdywanie swojego miejsca w społeczności

 • wartości społeczne, moralne i duchowe w życiu jednostki

 • podstawowe zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich

 • kształtowanie cech altruistycznych: uwrażliwienie na samotność, krzywdę, biedę ludzi

 • wskazanie na konieczność okazywania innym szacunku, miłości i przywiązania

 • dojrzałość biologiczna: macierzyństwo i ojcostwo

 • stosuje postawę empatii w kontaktach z innymi

 • stosuje zasady moralne i dostrzega wartość przyjaźni

 • jest świadomy rozwoju biologicznego organizmu

obserwacja w grupie

rozmowy

obserwacja uczniów

Obszar: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie-

”Jestem uczniem, Polakiem i obywatelem Europy”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

 1. Jestem uczniem

 • nasza klasa,nasza szkoła

 • moje prawa i innych, obowiązki wobec bliźnich

 • świadome i selektywne korzystanie ze środków masowej komunikacji

 • aktywność uczniowska-samorząd uczniowski, samorządy klasowe

uczestnictwo w życiu publicznym regionu

 • zna zasady pracy w grupie i funkcjonuje w zespole

 • integruje zespół klasowy

 • podejmuje odpowiedzialne decyzje, zna normy i zasady współżycia w grupie

 • świadomie i umiejętnie korzysta z różnych środków komunikacji medialnej(komputer, TV)

 • organizuje życie klasy i społeczności uczniowskiej

 • uczestniczy w wyborze SU i samorządu klasowego

 • zna zasady zachowania się w społeczności lokalnej

zajęcia integracyjne

gry, turnieje

obserwacja grupy

kodeks ucznia

imprezy szkolne, akademie, quizy

prace uczniów-projekty multimedialne

uchwały, imprezy klasowe

wybory SU, akcje środowiskowe

imprezy regionalne konkursy, festyny

2.Kształtowanie postaw patriotycznych

 • Szacunek dla polskiej historii i symboli narodowych

 • tradycje narodowe, rodzinne, regionalne i szkolne

 • patron szkoły-wzór patrioty

 • poznanie sylwetek wielkich Polaków

 • tolerancja dla odmienności etnicznej i indywidualności człowieka i osób niepełnosprawnych

 • zna i szanuje symbole narodowe, opiekuje się miejscami pamięci

 • organizuje uroczystości szkolne poświęcone patronowi szkoły

 • akceptuje zachowania i poglądy innych, dostrzega istniejące bariery utrudniające życie niepełnosprawnym

wycieczki do muzeów , wystawy

spotkania, zdjęcia i albumy, relacje

wystawa prac, akademia

dokumentacja szkolna

akcje charytatywne

3.Dziedzictwo kulturowe regionu

 • moja miejscowość i gmina

 • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i regionu, kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych

 • zna urzędy i instytucje lokalne

spotkania z radnymi i sołtysami

wycieczki do urzędów i instytucji gminnych

4.Jestem obywatelem Europy

 • co Europejczyków łączy, a co dzieli

 • bogactwo kultury narodów Europy

 • Europa – nasz wspólny dom

 • zna wartości wspólne dla mieszkańców Europy, działa w Klubie Europejskim

 • zna kulturę wybranych narodów Unii Europejskiej

 • podstawowe prawa i obowiązki obywateli Unii Europejskiej

Impreza integracyjna

konkurs, turniej

Obszar: wychowanie humanitarne –

„ Czynienie dobra jest ludzką potrzebą”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

1.Działanie na rzecz innych i swojego otoczenia

 • ubóstwo-biedny nie znaczy gorszy

 • bezdomność-wybór czy konieczność

 • niepełnosprawność- mity i bariery

 • stereotypy zachowań wobec “obcych -innych”


 • wie ,że poza bogactwem materialnym istnieją inne wartości.

 • umie krytycznie ocenić wizję szczęścia prezentowaną przez media

 • wspiera i rozumie potrzeby niepełnosprawnych

 • dostrzega uprzedzenia przejawy rasizmu-przeciwdziała im

ankieta,

dyskusja

drama, obserwacja,

wytwory pracy dzieci , plakat

2.Wolontariusz-bohater naszych czasów, wychowanie do naturalnej chęci czynienia dobra i życia w poszanowaniu praw i godności człowieka


 • człowiek może i powinien pomagać potrzebującym

 • sposoby działania na rzecz innych

 • pozytywne cechy charakteru: odpowiedzialność, tolerancja, aktywność, odwaga cywilna, współdziałanie;

 • postawa otwartości i dialogu, wznosząca się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne, czyli otwartość na inne kultury, narody i religie;

 • tolerancja dla odmiennych postaw i poglądów oraz brak akceptacji dla rasizmu i wszelkich przejawów dyskryminacji;

 • przedstawianie własnych poglądów w kontaktach z ludźmi oraz na forum publicznym;

 • poszukiwanie, gromadzenie i wykorzystanie informacji pozwalających na interpretację współczesnych wydarzeń;

 • wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia oraz pogłębianie rozumienia rzeczywistości;

 • zapoznanie z możliwościami przeciwdziałania rasizmowi, dyskryminacji i pogwałceniom praw człowieka w życiu codziennym

 • organizuje racjonalnie i aktywnie czas wolny-pomaga potrzebującym

 • organizuje akcje, zbiorki i imprezy

akcje charytatywne-wolontariat

scenariusz

Obszar: wychowanie do aktywności gospodarczej –

„ Najważniejszy w działaniu jest początek”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

1 .Inspirowanie uczniów do własnych działań gospodarczych

 • poznanie podstawowych zasad ekonomicznych potrzebnych w codziennym życiu

 • uczestnictwo w działaniach rozwijających wiedze ekonomiczną i umiejętności gospodarcze

 • umiejętne gospodarowanie kieszonkowym podczas wycieczek, turnusów profilkatyczno – zdrowotnych

 • zna ,rozumie prawa i zasady ekonomiczne rządzące w życiu codziennym

 • definiuje podstawowe określenia ekonomiczne


ankieta,-konkurs Z klasy do kasy

gra ekonomiczna-Eurobiznas

2. Praca –niezbywalną wartością i prawem człowieka

 • znaczenie pracy w życiu człowieka

 • bezrobocie problemem społecznym i ekonomicznym

 • formy aktywności zawodowej ludzi

 • rozumie znaczenie pracy jako źródła dobrobytu człowieka

 • zna następstwa braku pracy i pozostawania bez robotnym

 • zna różne metody zarobkowania i aktywności zawodowej

obserwacja działań

drama,obserwacja,

wytwory pracy dzieci , plakat

ankieta

Formy pracy:

 • gry i zabawy

 • warsztaty poznawczo-doskonalące

 • dyskusje na forum grupy

 • projektowanie dokumentów

 • twórczość plastyczna,techniczna,artystyczna dzieci

 • treningi umiejętności

 • scenki rodzajowe

 • gry dydaktyczne

 • wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze

 • wyjazdy śródroczne(turnus profilaktyczno-zdrowotny)

 • konkursy, turnieje

Metody pracy:

 • praca w zespołach zadaniowych

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • projekt edukacyjny

WYCIECZKI

 1. Wycieczki autokarowe

 2. Wycieczki rowerowe zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 3. Wycieczki piesze zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 4. Wycieczki integracyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 5. Wycieczki proekologiczne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 6. Wycieczki turystyczno- krajoznawcze krajowe oraz zagraniczne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 7. Wycieczki do obiektów edukacji, kultury, sportu i parków rozrywki zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 8. Wycieczki sportowo – rekreacyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 9. Wycieczki zawodoznawcze zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 10. Turnusy profilaktyczno – zdrowotne

ROZDZIAŁ XIII

Plan realizacji działań profilaktycznych

WIEDZA O ZDROWIU , WSPOMAGANIE ZDROWEGO ROZWOJU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY:

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Przekazywanie informacji na temat zdrowego stylu życia

-Zajęcia z edukacji prozdrowotnej: higiena osobista, racjonalne odżywianie, realizacja programów „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”

-odpowiedni do pory roku ubiór,

– rola sportu w życiu człowieka

-udział w projektach, konkursach kampaniach promujących zdrowy styl życia,

-promowanie zdrowego stylu życia; wycieczki, Zielona Szkoła,

-podkreślanie zalet wynikających z korzystania z boiska i placów zabaw w różnych warunkach atmosferycznych dla zdrowia dziecka

-odżywia się racjonalnie

-dba o hihienę osobistą

-ubiera sie odpowiednio do pory roku

-uzestniczy w kampaniach społecznych

-spożywa zdrowe produkty konieczne do prawidłowego rozwoju

-aktywnie spędza czas wolny

Promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego

-udział w projektach, konkursach kampaniach promujących zdrowy styl życia,

-spotkania z pielęgniarką szkolną, kontrola czystości

-profilaktyka grypy

-organizowanie konkursów, gazetek tematycznych, rozwieszanie plakatów,

-wycieczki promujące zdrowy styl życia rowerowe, piesze, autokarowe

-wyjazdy na basen

-udział w zajęciach pozalekcyjnych sportowych

– nauka mycia zębów oraz profilaktyka stomatologiczna

– spożywanie surówek i owoców

– wykonywanie sałatek owocowych, koktajli mlecznych

-udział w programach propagujących spożywanie przetworów mlecznych, warzyw i owoców

-turnus profilaktyczno – zdrowotny „Zielona Szkoła”

-pogadanki na temat motywacji do pracy i systematyczności uczenia się

-organizowanie konkursów, gazetek tematycznych, rozwieszanie plakatów,

-uczestniczy w kampaniach społecznych o charakterze prozdrowotnym

-zna zasady higieny

-dba o swoj wygląd i zdrowie

-prowadzi zdrowy i aktywny styl życia

-posiada wiedzę na temat znaczenia szczepień ochronnych

-zna i stosuje zasady higieny stomatologicznej

-spożywa zdrowe produkty

-potrafi przygotować prosty, zdrowy posiłek

Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym

-zajęcia integracyjno – adaptacyjne, zapoznanie nowych uczniów ze szkołą

-zwracanie uwagi na zachowanie stref przeznaczonych dla uczniów z rózych grup wiekowych

-reagowanie i rozwiązywanie sytuacji stresowych i konfliktowych dotyczących uczniów

-zna rozkad zajęć, rozkład sal i pomieszczeń

-zna zasady funkcjonowania w szkole I przestrzega ich z zachowaniem stref przeznaczonych dla poszcególnych grup wiekowych

-wie jak się zachować, reaguje i potrafi prosić o pomoc wsytuacjach stresujących

Uczenie krytycznego stosunku do mediów

-rozmowy indywidualne I pogadanki na temat pozytywnych i negatywnych skutków nadmiernego korzystania z TV, Internetu, telefonów komórkowych

-zajęcia profilaktyczne, zachęcanie do udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego ( koła zainteresowań, wycieczki, imprezy szkolne, hobby, zajęcia w świetlicach wiejskich CHOK-u, itp.).

-lekcje wychowawcze

-udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

-zna pozytywne i negatywne skutki nadmiernego korzystania z TV, Internetu, telefonów komórkowych

-aktywnie spędza czas woly

-uczestniczy w kampaniach społecznych

Podstawowe zasady higieny

-prelekcje na temat: zdrowy styl życia, higiena osobista,

-kontrola czystości i higieny

-pogadanki prawidłowa postawa ciała, znaczenie ruchu, troska o zdrowie i rozwój

-spotkania z pielęgniarką szkolną, kontrola czystości

-promowanie zdrowego stylu życia;,

-turnus profilaktyczno – zdrowotny „Zielona Szkoła”

-zna zasady kigienicznego stylu życia i stara się ich przestrzegać

-zna znaczenie ruchu, zachowywania prawidłowj postawy ciała,

-promuje zdrowy styl życia

Zmiany w okresie dojrzewania

-pogadanki na temat zmian zachodzących w organizmie człowieka w okresie dojrzewania,

-pogadanki na temat zmian zachodzących w psychice młodego człowieka związanych z dojrzewaniem

-udział w projektach, konkursach kampaniach np.:„Między nami kobietkami”, “Akademia Laktacyt”

-pogadanki dla uczniów i rodziców

-posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w okresie dojrzewania

potrafi rozmawiać z dorosłymi i poszukiwać rozwiązania problemów wynikających z zmian zachodzących w okresie dojrzewania

Zagospodarowanie czasu wolnego

-zajęcia profilaktyczne, ukazywanie form spędzania czasu wolnego, podkreślanie znaczenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

-rozmowy indywidualne: pozytywne i negatywne wpływy TV, Internetu, telefonów komórkowych

-pogadanki dla rodziców dot. konieczności kontroli dziecka nad spędzaniem czasu wolnego przez dzieci

-wzbogacanie działalności opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznej poprzez promowanie i udział w wolontariacie szkolnym

-promowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zachęcanie do udziału w nich

-aktywnie spędza czas wolny

-uczestniczyw działaniach o charakterze charytatywnym

-uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych orza zajęciach organizowanych przez ośrodki kultury

EMOCJE

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Radzenie sobie z emocjami

-rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność wyrażania swoich uczuć,

-rozmowy indywidualne na temat emocji

– zajęcia otwarte i prelekcje dla rodziców

-zabawy profilaktyczne, prelekcje, zajęcia warsztatowe, spektakle profilaktyczne

-udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

– potrafii wyrażać i rozpoznawać swoje uczucia oraz innych osób,

– potrafii rozmawiać o uczuciach i emocjach i je nazywać,

– uczestniczy w różnych zajęciach dotyczących emocji,

Ukazywanie świata emocji

-Pogadanki, rozmowy indywidualne

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-rozpoznaje swoje emocje

-potrafi rozmawiać na temat emocji i świata uczuć

Określanie uczuć

-rozmowy indywidualne, ocena własnych zachowań,

-pogadanki – rozróżnianie dobra i zła, odwaga cywilna i jej konsekwencje

-konsultacje z psychologiem PPP

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-określa swoje uczucia

-potrafi rozpoznawać stany emocjonalne innich ludzi

-jest empatyczny

-rozróżnia dobre i złe uczynki

-zna konsekwencje swoich czynów

PRZECIWDZIAŁANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU, DOWARTOŚCIOWANIE UCZNIA

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Pomoc uczniom z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi

-obserwacja uczniów,

-kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne,

– stosowanie się do orzeczeń PPP o obniżeniu i indywidualizacji wymagań,

-powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-wytypowanie i opracowanie dokumentacji dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno– pedagogicznej

-organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów w zależności od zaleconych form pomocy

-rozmowy z rodzicami uczniów z

trudnościami wychowawczymi w celu nawiązania współpracy i podjęcia działań zapobiegających niedostosowaniu

-poprawa wyników edukacyjnych

-zintegrowana pomoc wszystkich podmiotów

-dogłębne zdiagnozowanie przyczyn problemów edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów

-ścisła współparaca i wsparcie środowiska rodzinnego uczniów

uczestniczy w zajęciach z zakresu pomocy pedagogiczno- psychologicznej i rozwijające uzdolnienia

Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie

-ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach: niepowodzeń, trudnych, nietypowych,

-stwarzanie szans osiągania sukcesów,

-wzbogacanie działalności opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznej poprzez promowanie i udział w wolontariacie szkolnym

-rozpoznawanie swoich mocnych stron, uczenie się pozytywnego myślenia o sobie „Spójrz Inaczej”

-promowanie działalności i osiągnięć pozaszkolnych

-promowanie zdrowego stylu życia; wycieczki, Zielona Szkoła

-poprawa jakości funkcjonowania uczniów w zespole szkolnym i klasowym

-prowadzi zdowy styl życia

-aktywnie spędza czas wolny

-rozpoznaje swoje mocne strony

-radzi sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych niepowodzeń

-wspiera innych

Integracja zespołów klasowych

-godziny wychowawcze,

-wspólne wycieczki, wyjazdy,

– zabawy okolicznościowe,

-zajęcia integracyjne, opracowanie norm zachowania dla klasy

-uczestniczy w życiu szkoły i klasy

-integruje się z zespołem

-stosuje sie do norm i zasad panująchych w klasie szkole

BEZPIECZEŃSTWO

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Bezpieczeństwo w szkole

-opracowanie norm zachowania w każdej klasie, ustalenie kontraktów klasowych

-zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole podczas przerw i lekcji, bezpieczeństwa na placu zabaw, z zasadami pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw

-zapoznanie z zasadami zachowania się na sali gimnastycznej, boisku wielofunkcyjnym, placach zabaw

-przestrzeganie zasad zachowania się na sali gimnastycznej, boisku wielofunkcyjnym,

-wdrażanie uczniów do reagowania i udzielania pierwszej pomocy

-organizowanie próbnych ewakuacji w ciągu roku szkolnego

-zabawa profilaktyczna „Rambit”

– udział szkoły do udziału w programach, kampaniach dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z ofertą

-zna zasady panujące w szkole i klasie

-przestrzega zasady bezpieczeństwa

-zna i potrafi stosować w prktyce zasady pierwszej pomocy przedmedycznej

-potrafi postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami bhp w sytuacjach zagrożenia

– uczestniczy w kampaniach społecznych

Bezpieczna droga do szkoły

-zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w drodze powrotnej

-udział w konkursach i programach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w drodze powrotnej np. „Bezpieczny Puchatek”

-pedagogizacja rodziców, rozpowszechnianie ulotek informacyjnych

-zna zasady bezpieczenego porudzania się w ruchu drogowym

– uczestniczy w kampaniach społecznych

Bezpieczeństwo poza szkołą

-prelekcje na temat radzenia sobie w kontaktach z obcymi osobami, ukazywanie zagrożeń codziennego życia ( pożary, zabawy niewybuchami, kąpiele w miejscach niestrzeżonych) oraz podczas wypoczynku letniego i zimowego

-lekcje wychowawcze na temat kontaktów ze zwierzętami

-rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących dzielnicowego

-wycieczka na komisariat policji lub spotkanie z dzielnicowym

-pedagogizacja rodziców, rozpowszechnianie ulotek informacyjno- edukacyjnych

-lekcje wychowawcze na temat konsekwencji i zagrożeń wynikających z nawiązywania nowych znajomości bezpośrednich i wirtualnych

-zna zagrożenia wynikające z kontaktów z obcymi

-zna zagrożenia wynikające z kontaktów z innymi uczestnikami w świecie wirtualnym

-zna zagrożenia w życiu codziennym i potrafi zachować się w sposób bezpieczny w danej sytuacji

-zna konsekwencje zachowania w róznych sytuacjach zarożeń

Drogi rozwiązywania problemów

-terapia indywidualna

-wycieczki, konkursy,

-zajęcia integracyjne

-udział w kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-zajęcia socjoterapeutyczne

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-zna zasady powszechnie obowiązujące w społeczeństwie

-stosuje sie do norm i zasad panująchych w klasie szkole

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Uświadamianie uczniom roli przynależności do grup

– imprezy klasowe,

-zajęcia integracyjne

-turnus profilaktyczno – zdrowotny

– imprezy okolicznościowe szkolne i klasowe

– integruje się z zespołem klasowym,

prawidłowo nawiązuje relacje interpersonalne,

– uczestniczy w uroczystościach szkolnych i klasowych

Nauka asertywności

-poznawanie sposobów odmawiania w różnych sytuacjach, pogadanki

-rozmowy indywidualne

-zajęcia socjoterapeutyczne

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-warsztaty cykliczne dla klasy VI

– jest asertywny,

– potrafii odmawiać i nie ulega wpływom,

– uczestniczy w kampaniach społecznych

Dostarczanie uczniom informacji o szkodliwości używek

-pogadanki dotyczące przyczyn i skutków alkoholizmu, narkomanii i nikotyny, dopalaczy, energetyków

-prezentacja filmów edukacyjnych,

-spektakle profilaktyczne o tematyce uzależnień,

-organizowanie konkursów, gazetek tematycznych dotyczących problematyki uzależnień,

-udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,

-prelekcje dla rodziców na temat wpływu używek na rozwój funkcji motorycznych i fizycznych młodego organizmu

-obchody światowego dnia bez papierosa

-zabawa Profilaktyczna „Rambit”

– warsztaty na temat uzależnień

-zna zagrożenia zwiazane ze stosowaniem używek

-zna konsekwencje zdrowotne, społeczne, emocjonalne, psychiczne i ekonomiczne stosowania używek

-uczestniczy w kampaniach społecznych

-rodzice uczniów znają zagrożenia związane z uzywkami, maja świadomość wpłuwu środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka, wiedzą gdzie szukać pomocy

Przeciwdziałanie nałogom wśród uczniów

-rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami,

-współpraca z instytucjami: GOPS, Policja, PPP, Sąd Rejonowy,

-udział nauczycieli w ewentualnych szkoleniach, warsztatach o tematyce uzależnień

– rozpoznanie problemu dostępności młodzieży do używek, reagowanie na sygnały ze środowiska szkolnego i pozaszkolnego

-powiadamianie rodziców

-znajomość środowiska szkolnego i związanych z nim zagrożeń ze strony używek

-ścisła współpraca z rodzicami i instytucjami wsierającymi działaność szkoły

PROFILAKTYKA PRZEMOCY I AGRESJI

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Rozwiązywanie problemów

-rozmowy indywidualne terapeutyczne,

– zabawy promujące zachowania grzecznościowe

-przestrzeganie i egzekwowanie zasad zachowania i współżycia w społeczności szkolnej

-współpraca z rodzicami, w razie konieczności kierowanie i nawiązywanie współpracy z odpowiednimi instytucjami

-wycieczki, konkursy,

-zajęcia integracyjne

-udział w kolejnych edycjach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-zajęcia socjoterapeutyczne

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-zna i stosuje zasady dobrego zachowania, kultury,

-zna i stosuje formy grzecznościowe

przestrzega zasady zachowania i współżycia w społeczności szkolnej

-potrafi w sposób prawidłowy rozwiazywać problem

-zna konsekwencje zachowania odbiegajacego od przyjętych norm i zasad panujacych w społeczeństwie

Pomoc uczniom z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi

-obserwacja uczniów,

-kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne,

– stosowanie się do orzeczeń PPP o obniżeniu i indywidualizacji wymagań,

-rozmowy z rodzicami uczniów

trudnościami wychowawczymi w celu nawiązania współpracy i podjęcia działań zapobiegających niedostosowaniu

-powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-współpraca z asystentami nauczuciela, asystentami rodziny

-wytypowanie i opracowanie dokumentacji dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów w zależności od zaleconych form pomocy

-dogłebana zanjomość środowiska uczniowskiego I problemów uczniów

-dostosowanie wymagań, form I metod pracy do możliwości psychofizycznych poszczególnych ucziów

-zorganizowna wszechstonna pomoc ukierunkowana na pomoc uczniowi

-uczeń uczestniczy w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-pokonuje bariery i rozwika swoje możliwości

Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów

-rozmowy indywidualne,

-teatry profilaktyczne,

-opracowanie norm klasowych i kontraktów klasowych z uczniami

– współpraca z policją, Sądem Rejonowym, kuratorami,

– współpraca z domem rodzinnym ucznia

-zajęcia socjoterapeutyczne

-zabawa profilaktyczna „Rambit”

-zna normy I zasady panujace w klasie I szkole

-uczestniczy w zajęciach, zabawach kampaniach, programach , teatrach z zakresu profilaktyki agresji

-zna konsekwencje zachowań agresywnych

-potrafi rozmawiać I wyciagać wnioski z własnego postępowania

Edukacja uczniów z zakresu zjawiska przemocy i agresji

-opracowanie norm klasowych i

kontraktów klasowych z uczniami

– edukacja uczniów z zakresu negatywnego wpływu zachowań agresywnych na stosunki wewnątrz szkolne i wewnątrz klasowe oraz ich wpływu na osiągnięcia szkolne

-zna zasady i normy obowiazujace w szkole i klasie

-zna zagrożenia i wpływ stosowania przemocy na funkcjonowanie człowieka, relacje interpersonalne i ocenę z zachowania

Kształcenie u uczniów umiejętności konstruktywnych relacji interpersonalnych, uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

-rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami,

-organizowanie pogadanek, ukazywanie prostych sposobów rozładowywana napięcia i stresu,

-terapia indywidualna

-popularyzacja osiągnięć

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

nawiazuje prawidłowe relacje interpersonalne

-radzi sobie ze stresem stosując porządane i akceptowane przez społeczeństwo mechanizmy działania

-potrafi prezentować swoje osiagnięcia

Zapobieganie przestępczości wśród uczniów

-monitorowanie na bieżąco sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

-współpraca odpowiednich instytucjami wspierającymi szkołę oraz rodzinę

-kierowanie odpowiednich wniosków i opinii do Sądu Rejonowego i Policji

znajomość środowiska szkolnego i związanych z nim zagrożeń

-stałe monitorowanie i znajomość sytuacji życiowej uczniów

-ścisła współpraca z rodzicami i instytucjami wsierającymi działaność szkoły

Zagospodarowanie czasu wolnego

– ukazywanie form spędzania czasu wolnego, podkreślanie znaczenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

-popularyzacja osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych

-ewaluacja systemu oceniania

-rozmowy indywidualne: pozytywne i negatywne wpływy TV, Internetu, telefonów komórkowych

-podkreślanie znaczenia nauki dla jakości życia po osiągnięciu samodzielności finansowej w dorosłym życiu

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

-dostrzega wartość pracy samokształceniowej

-dostrzega wartość nauki i jej znaczenie oraz wpływ na życie gospodarczo –ekonomiczne w dorosłym życiu

-aktywnie spędza czas wolny

ZAPOBIEGANIE WAGAROWANIU PRZEZ UCZNIÓW

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Ustalenie uczniów mających trudności dydaktyczno – wychowawcze I objęcie ich opieką

-obserwacja uczniów, kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne,

-stosowanie orzeczeń PPP o obniżeniu lub indywidualizacji wymagań w toku nauczania uczniów

-zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy pracowników PPP

-organizowania konsultacji i badań w punktach konsultacyjnych na terenie szkoły

-zdiagnozowana sytuacja edukacyjno – wychowawcza uczniów przejawiających różne trudności

-zindywidualizowane podejście do każdego ucznia

Rozpoznawanie przyczyn wagarowania przez uczniów ( poznanie środowiska rodzinnego ucznia, funkcjonowanie ucznia w szkole i w klasie)

-rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami,

-obserwacja uczniów podczas zajęć, przerw w celu wychwycenia nieprawidłowych relacji na poziomie uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń,

-rozmowy z rodzicami

-zdiagnozowana sytuacja edukacyjno – wychowawcza uczniów przejawiających różne trudności

Przeciwdziałanie wagarom

– apel dla uczniów określający zasady postępowania w przypadku uczniów wagarujących

-przedstawienie rodzicom konsekwencji niezrealizowania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież

-comiesięczna analiza nieobecności,

-prowadzenie rozmów z uczniami i rodzicami,

-zawiadamianie rodziców o nieobecnościach uczniów,

-powiadamianie kuratorów w przypadkach uczniów objętych nadzorem Sądu

– systematyczna współpraca i wymiana informacji z policją

– wymiana informacji ze środowiskiem lokalnym na temat przebywania uczniów poza domem bez opieki w godzinach nocnych

-zna procedury postępowania w przypadku uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego

-uczniowie i rodzice znają konsekwencjie nieprawidłowego realizowania obowiązku szkolnego

ROZDZIAŁ XIV

14.1.Ewaluacja programu:

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego obejmuje następujące czynności:

  1. Ustalenie kluczowych pytań w sprawie ewaluacji, np.:

 • w jakim stopniu nauczyciele, rodzice oceniają ogólne założenia programu?

 • czy założone cele programu sa realizowane?

 • w jaki sposób realizuje się cele programu?

 • czy program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka jako osoby?

  1. Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowania, np. ankiety, wywiady, obserwacja zajęć, rozmowy.

  2. Opracowanie kryteriów ewaluacji w zakresie ustalonych pytań oraz skuteczności realizacji założonych w programie celów.

  3. Powołanie zespołu ds. ewaluacji : ustalenie terminów, zasad monitorowania i podziału zadań.

  4. Ustalenie sposobu opracowania pisemnego raportu i podanie go do wiadomości rady pedagogicznej i rady rodziców.

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczo-profilaktycznego będzie:

 1. Uzyskanie odpowiedniej sylwetki absolwenta;
 2. Dobra współpraca z rodzicami, organizacjami i środowiskiem lokalnym;
 3. Zadowolenie uczniów/wychowanków i rodziców;
 4. Zadowolenie nauczycieli wynikające z jednolitych oddziaływań wychowawczych, osiągania dobrych efektów pracy, bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości oraz wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych.

Program będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego 2017/18.

Program jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania i profilaktyki szkolnej. Nie jest dokumentem zamkniętym, będzie ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły oraz nowymi regulacjami prawnymi. Zostanie uzupełnoiony o nowe procedury w ciągu trwania bieżącego roku szkolego.

14.2.Uwagi końcowe

Opracowanie programu:

Zespół nauczycieli : pedagog szkolny Izabela Tetera, Edyta Zgobik – Płatek, Halina Kowalowa

w porozumieniu z:

1. Dyrektorem szkoły

2. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej

3. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego

4. Przedstawicielami Rady Rodziców

Załączniki:

Załącznikami do ogólnego programu wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni są:

 1. Plany pracy wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczych oraz harmonogram pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, które tworzone są na dany rok szkolny. Szczegółowy plan pracy wychowawczej uzgadnia nauczyciel wychowawca z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami uczącymi i nauczycielami specjalistami.

 2. Procedury postępowania – załączniki będą opracowywane w ciągu trawania roku szkolego zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi

 3. Puntkowy system oceny zachowania

 4. Ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ankiety zostaną opracowane w ciągu roku szkolnego.

Zatwierdzenie programu wychowawczo – profilaktycznego:

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 przyjęty do realizacji wspólną Uchwałą Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w dniu ……2017 rok