Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Działalność Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół
w Chobieni

Samorząd Uczniowski działa zgodnie z przyjętym regulaminem, zgodnie z którym za cele działania przyjęto:

–          uczenie się demokratycznych form współżycia;

–          kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

–          uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji;

–          czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków uczniów;

–          reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią;

–          organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

–          współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej;

–          pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły;

–          wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;

–          tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form
współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za
funkcjonowanie szkoły.

Powyższe cele realizowane są m.in. przez realizację następujących zadań:

–          popieranie i reprezentowanie interesów i oczekiwań uczniów wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły;

–          rozbudzanie zainteresowań uczniów działalnością kulturalną i popularno – naukową;

–          organizowanie przedsięwzięć zachęcających do pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań;

–          rozwijanie samorządności szkolnej;

–          reprezentowanie samorządu uczniowskiego i szkoły;

–          tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnych;

–          współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;

–          dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły;

–          angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska;

–          organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

–          zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole;

–          organizowanie prac i inicjatyw pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele;

–          dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu
SU;

–          rozstrzyganie sporów między uczniami;

–          organizowanie akcji charytatywnych;

–          informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach
(informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze,
apele)

Samorząd Uczniowski realizuje opracowany plan pracy. Praca Samorządu skupia się na pracy uczniów wchodzących w skład rady samorządu oraz grup inicjujących realizację danego zadania. Samorząd jest organizatorem wszystkich imprez kulturalno- rozrywkowych dla uczniów oraz czuwa nad przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych. Właściwa realizacja samorządności szkolnej możliwa jest dzięki zaangażowaniu opiekunów SU, którzy pełnią rolę inicjatorów i koordynatorów.

W bieżącym roku szkolnym SU zrealizował następujące zadania:

w ramach współdecydowania:

1.      Wypracowanie propozycji do koncepcji pracy szkoły- spotkanie z Dyrektorem Szkoły, przekazanie wniosków.

2.      Opiniowanie programu wychowawczego oraz terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

w ramach działania:

1.      Przygotowanie planu pracy;

2.      Przeprowadzenie wyborów Rady SU oraz opiekuna

3.      Organizacja uroczystości szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, DEN, Narodowe Święto Niepodległości, Wigilia, Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia;

4.      Organizacja imprez szkolnych: mikołajki, andrzejki/dyskoteka/;

5.      Organizacja akcji charytatywnych: Góra Grosza, WOŚP

6.      Współorganizacja akcji Sprzątanie Świata.