Statut Zespołu Szkół

Tekst ujednolicony po Uchwale Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół w Chobieni

nr 6 / 2016/2017.

z dnia 29 sierpnia 2016

w sprawie uchwalenia zmian w

Statucie Zespołu Szkół w Chobieni.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

W CHOBIENI

CHOBIENIA 2016

Statut opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z póź.zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 545, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póź.zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008. r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002. r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2009 r. Nr139, poz. 1130).

SPIS TREŚCI:

Rozdział I

Postanowienia ogólne……………………………………………………………………………………………..4

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu Szkół………………………………………………………………………………..5–7

Rozdział III

Organy Zespołu Szkół………………………………………………………………………………………..7–15

Rozdział IV

Organizacja Zespołu Szkół……………………………………………………………………………….15–21

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół……………………………………………………….21–28

Rozdział VI

Uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół………………………………………………………..28–31

Rozdział VII

System oceniania uczniów………………………………………………………………………………..32–67

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe……………………………………………………………………………………67-68

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Publiczny Zespół Szkół w Chobieni nosi nazwę: ,,Zespół Szkół w Chobieniˮ. W skład zespołu zwanego dalej ,,Zespołem Szkółˮ wchodzą:

1/ Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni.

2/ Gimnazjum w Chobieni.

2. Zespół Szkół w Chobieni ma swoją siedzibę w Chobieni przy ul. Szkolnej 2.

3. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Chobieni jest używana w pełnym brzmieniu na tablicach i stemplach, przy czym:

a/ pieczęć urzędowa szkoły podstawowej nie zawiera nazwy zespołu szkół,

– pieczęć urzędowa szkoły podstawowej zawiera pośrodku wizerunek orła ustalony dla Rzeczpospolitej, a w otoku napis ,,Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Westerplatte w Chobieniˮ

b/ pieczęć urzędowa gimnazjum nie zawiera nazwy zespołu szkół,

– pieczęć urzędowa gimnazjum zawiera pośrodku wizerunek orła ustalony dla Rzeczpospolitej, a w otoku napis ,,Gimnazjum w Chobieniˮ

4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy szkoły określonej w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 w brzmieniu ustalonym zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 1 ust. 3.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Gimna Rudna.

2. Organem nadzorującym jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

3. Forma gospodarki finansowej – jednostka budżetowa, której działalność finansowana jest przez:

1. Gmninę Rudna

4. Czas trwania cyklu kształcenia w Zespole Szkół wynosi:

1/ dla Szkoły Podstawowej – 6 lat

2/ dla Gimnazjum – 3 lata

5. Obwód Zespołu Szkół w Chobieni obejmuje miejsowości:

Chobienia, Naroczyce, Nieszczyce, Kębłów, Radoszyce, Brodowice, Ciechłowice, Orsk, Chełm, Olszany, Miłogoszcz, Górzyn.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 3.

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

1/ Atrakcyjny i nowatorski proces nauczania.

2/ Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne.

3/ Realizowanie indywidualnych programów nauczania i ukończenia szkoły w skróconym czasie uczniom szczególnie zdolnym.

4/ Rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku dziecka poprzez:

1/ Zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów i wychowanków.

2/ Systematyczne diagnozowanie i monitorowane zachowań uczniów i wychowanków.

3/ Realizowanie programu wychowawczego.

4/ Realizowanie programu profilaktycznego.

5/ Utrzymywanie kontaktów z organami wymiaru sprawiedliwości, ładu i porządku publicznego.

6/ Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby pojęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

3. Sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych poprzez:

1/ Zorganizowanie zajęć świetlicowych.

2/ Umożliwianie spożywania posiłków.

3/ System zapomóg i stypendiów w zależności od posiadanych środków finansowych.

4/ Usuwanie barier architektonicznych.

5/ Prowadzenie zajęć dydaktyczno–wyrównawczych

6/ Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

7/ Prowadzenie zajęć logopedycznych – na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię

Psychologiczno–Pedagogiczną.

8/ Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad.

9/ Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

10/ Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

11/ Współpracę z rejonową poradnią psychologiczno–pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

4. W swych działaniach wychowawczych Zespół Szkół kładzie nacisk na działalność proekologiczną poprzez:

1/ Poznanie warunków środowiskowych w Gminie Rudna związanych z obecnością zbiornika ,,Żelazny Mostˮ.

2/ Zdobycie rzetelnej informacji o wpływie tego zbiornika na zdrowie mieszkańców gminy.

3/ Prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.

4/ Popieranie i zachęta do corocznych wyjazdów na turnusy profilaktyczno–zdrowotne.

5/ Propagowanie działań rekreacyjno–sportowych w tym obszarze gminy, gdzie emisja ze zbiornika jest stosunkowo niska.

5. Zajęcia, wykraczające poza normy programowe prowadzone będą po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz w ramach posiadanych środków finansowych.

1/ Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

2/ Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rowojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

3/ Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

4/ Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

6. Zespół Szkół umożliwia naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1/ Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.

2/ Warunki i tryb przyjmowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie do szkoły podstawowej i gimnazjum, określają przepisy w

spawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

3/ Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

a) 18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej.

b) 21 roku życia – w przypadku gimnazjum.

6a. Dyrektor Zespołu Szkół, na zasadach przewidzianych w ustawie, obejmuje indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

6b. W szkole podstawowej, można organizować na zasadach przewidzianych w ustawie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka tworząc w tym celu zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 4.

1. Organami Zespołu Szkół są:

1/ Dyrektor Zespołu Szkół.

2/ Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

3/ Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

4/ Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

§ 5.

1. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu Szkół, przewodniczącym Rad Pedagogicznych. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

3. Do kompetencji Dyrektora Zespołu Dzkół należy:

1/ Kierowanie bieżącą działalnością Zespołu Szkół i reprezentowanie go na zewnątrz.

2/. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół.

3/ Określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników i wykonywanie innych

czynności związanych z zatrudnieniem, w stosunku do ogółu osób zatrudnionych w Zespole Szkół w tym także do udzielania nagród i stosowania kar dyscyplinarnych oraz czuwaniem nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.

4/ Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5/ Zapewnienie odpowiedniego stanu bhp i higienicznych warunków pracy i nauki.

6/ Realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę.

6a/ Wydawanie:

– zarządzeń – na podstawie upoważnień zawartych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych w tym aktach prawa miejscowego, a także w uchwałach Rady Pedagogicznej i rady Rodziców podjętych zgodnie z ich kompetencjami.

Zarządzenie powinno zawierać:

a) oznaczenie (np. ,,zarządzenieˮ), numer kolejny rejestru zarządzenia oraz dwie ostatnie cyfry roku,

b) datę podjęcia: dzień, miesiąc– (słownie), rok,

c) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej,

d) wskazanie podstawy prawnej,

e) treść regulowanych zagadnień,

f) wskazanie przedmiotów odpowiedzialnych za realizację i ewentualnie termin realizacji,

g) przepisy końcowe – obejmujące datę wejścia w życie aktu prawnego (z ewentualnym wskazaniem daty mocy obowiązywania) oraz wskazanie przepisów lub aktów podlegających uchyleniu.

– decyzji i postanowień – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjngo, w zakresie określonym w ustawach.

7/ Kierowanie pracami Rad Pedagogicznych.

8/ Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół i prawidłowe sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowym wykorzystaniem, a także organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej.

9/ Występowanie z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu Szkół.

10/ Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi.

11/ Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

12/ Kontrolowanie spełnienia obowiązku szkolnego, w obwodzie.

13/ Podejmowanie decyzji w sprawach:

a/ Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, odroczenia obowiązku szkolnego ucznia szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej.

b/ Zezwolenia uczniowi na wniosek lub za zgodą rodziców na indywidualny program lub tok nauki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej.

14/ Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków.

15/ Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.

16/ Zapenienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych.

17/ Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

18/ Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

4. Dyrektor Zespołu Szkół podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Podanie do publicznej wiadomości następuje na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół.

4a. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

4b. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

4c. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu Szkół.

5. Dyrektor Zespołu Szkół przyznaje zasiłki i świadczenia pomocy socjalnej i zdrowotnej oraz stypendia. Powołuje komisje opiniujące wnioski o świadczenia, zasiłki i stypendia. Określa skład osobowy, kompetencje i procedury działania komisji.

6. Dyrektor stwarza warunki do działania w Zespole Szkół: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

7. Dyrektor Zespołu Szkół za zgodą organu prowadzącego może w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

8. Dyrektor Zespołu Szkół odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, które w ostatnim roku nauki przeprowadza się w gimnazjum.

9. Dyrektor odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

10. Dyrektor organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niz język obcy nowożytny nauczany nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania

§ 6.

1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w skład których wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni odpowiednio zgodnie z arkuszem organizacyjnym Zespołu Szkół.

2. Przewodniczącym Rady Redagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest Dyrektor Zespołu Szkół.

1/ Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zabrania Rad Pedagogicznych oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej szłonków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem pracy rady.

3. W zebraniach Rad Pedagogicznych mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Rady Pedagogiczne obradują na zebraniach plenarnych.

5. Zebrania Rad Pedagogicznych są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującgo nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. O terminie zebrania Rad Pedagogicznych Przewodniczacy powiadamia jej członków co najmniej 3 dni przed terminem i podaje porządek zebrania.

7. Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia Radom Pedagogicznym dwa razy w roku szkolnym ogólne

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalnościZespołu Szkół.

8. Do zadań rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy:

1/ zatwierdzanie planu pracy Zespołu Szkół,

2/ podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

5/ ustalenie organizacji wewnętrznego samokształcenia zawodowego nauczycieli,

6/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektowa szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły,

7/ przygotowanie nowelizacji statutu Zespołu Szkół,

8/ opiniowanie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, któremu organ prowadzący zamierza powierzyć funkcję dyrektora, (jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata),

9/ opiniowanie przedłużenia stanowiska dla Dyrektora na kolejny okres wymieniony w art. 36a ust. 8 ustawy o systemie oświaty,

10/ opiniowanie w sprawach powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół lub innego stanowiska kierowniczego,

11/ wnioskowanie do organu prowadzącego Zespół Szkół o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie wicedyrektora i nauczyciela z funkcji Kierowniczej,

12/ opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału stałych zajęć i prac,

13/ opiniowanie tygodniowego podziału godzin,

14/ opiniowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych,

15/ opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu Szkół,

16/ opiniowanie wniosku Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

17/ opiniowanie wniosków rodziców (opiekunów prawnych) o zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18/ wnioskowanie o nadanie imienia Zespołowi Szkół,

19/ opiniowanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

20/ opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

21/ opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

22/ ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

9. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do ogłoszenia jednolitego tekstu statutu po każdej nowelizacji.

10. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum typują po 1 członku do komisji konkursowej do wyboru Dyrektora.

11. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał Rad Pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Zespół Szkół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% jej członków.

13. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swej działalności.

14. Rady Pedagogiczne wykonują kompetencje przewidziane dla Rady Zespołu Szkół zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 7.

1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

2. Samorządy tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządów określają regulaminy ich funkcjonowania. Organy samorządu są jedymymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorządy mogą przedstawić Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Dyrektorowi wnioski, opinie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły

Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni oraz Gimnazjum w Chobieni, w szczególności programu wychowawczego i profilaktycznego oraz dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,

2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4/ prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5/ prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6/ prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

5. Samorządy Uczniowskie opracowują projekty regulaminów swojej działalności i przedstawiają je do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

6. Ogół uczniów uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym, tajny powszechnym.

§ 8.

1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które reprezentują ogół rodziców uczniów lub wychowanków. Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu posłużono się zwrotem Rady Rodziców należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2. Rady Rodziców uchwalają regulaminy swej działalności, w którym określają cele, zadania, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy oraz organizację Rady Rodziców, w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

3. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy:

1/ Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego:

a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2/ Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

3/ Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół.

4/ Opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

5/ Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6/ Występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora zespołu z wnioskiem o niedzielenie oddziału kl I–III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

4. Rady Rodziców gromadzą fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół.

5. Rady Rodziców mogą występować do wszystkich organów Zespołu Szkół o z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu Szkół, w szczególnoścci mogą przedstawiać wnioski w sprawach doboru, bądź zmian nauczycieli, którym Dyrektor Zespołu Szkół powierzył lub powierzy zadania wychowawcy oddziału.

§ 9.

1. Każdy z organów Zespołu Szkół ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w niniejszym statucie.

1a. W celu realizacji zadań statutowych organy Zespołu Szkół współpracują ze sobą.

2. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu Szkół.

2a/ Spory między organami Zespołu Szkół rozstrzyga Dyrektor na prośbę zainteresowanych stron fonfliktu.

2b/ W przypadku rozstrzygnięcia nie satysfakcjonującego strony konfliktu zainteresowany organ ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora w ciągu 7 dni od zapoznania się z nią.

2c/ W przypadku konfliktu między organem Zespołu Szkół, a jej Dyrektorem, o ile nie jest rozstrzygnięcie w toku negocjajcji, spór rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący, a w dalszej kolejności organ wyższej instancji.

2d/ Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1) Wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy.

2) Dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

3. Zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu Szkół o podejmowanych oraz planowanych działaniach i decyzjach.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 10.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.

3. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział, liczący do 26 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum.

1/ W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

2/ Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. 1, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3/ Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

4/ Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z pkt. 2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

5/ Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 2 i 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni oraz Gimnazjum w Chobieni są:

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3) Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.

4) Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

3b. Zajęcia wymienione w ust. 3 z pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z ucziałem wolontariuszy.

3c. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela–opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3d. Warunki i tryb udzielania zwolnienia, o którym mowa w § 10. ust. 3c, oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki normuje § 23.

4. Podział uczniów na oddziały i grupy uzależniony jest od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz możliwości finansowych Zespołu Szkół.

4a. Do realizacji zadań statutowych Zespół Szkół powinien zapewnić uczniom możliwość korzystania z:

1) Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.

2) Biblioteki.

3) Świetlicy.

4) Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

5) Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

6) Stołówki szkolnej.

7) Placu zabaw.

8) Pomieszczeń administracyjno–gospodarczych.

4b. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i

higieny pracy.

6. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.

6a. uchylony

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

1/ uchylony

8. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania:

1/ Odział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

2/ Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3/ Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Możliwe jest tworzenie grup międzyodziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych.

9. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

10. uchylony

11. Zespół Szkół organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej polegającej w szczególności na:

1/ Diagnozowaniu środowiska ucznia.

2/ Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.

3/ Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

4/ Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

5/ Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

6/ Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego zespołu szkół i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspierniu nauczycieli w tym zakresie.

7/ Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. I planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

9/ Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

10/ Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

11/Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realiozowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychoficzycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

12/ Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

13/ Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

14/ Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

12. Zadania, o których mowa w ust. 11, są realizowane we współpracy z

1/ Rodzicami

2/ Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.

3/ Poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

4/ Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.

5/ Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

13. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1/ rodziców

2/ nauczyciela lub specjalisty

3/ poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistyczne

14. Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 11.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1a. W bibliotece działa Multimedialne Centrum Informacji (MCI), które służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym, głównie:

a) zdobywaniu i przetwarzaniu informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji

multimedialnej,

b) wspieraniu procesu ustawicznego kształcenia i samokształcenia użytkowników,

c) powszechnemu udostępnieniu możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice a także inne osoby zgodnie z regulaminem biblioteki.

3. Pomieszczenie bibioteki szkolnej umożliwia gromadzenie i opracowanie zbiorów.

4. Godziny pracy bibiolteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1/ Udostępnianie zbiorów, udzielanie i opracowanie informacji bibliotecznych.

2/ Informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach książkowych i wydawnictwach.

3/ Prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z opracowanym programem.

4/ Dokonywanie raz w roku selekcji zbiorów.

5/ Opracowanie biblioteczne zbiorów.

6/ Konserwowanie zbiorów bibliotecznych.

7/ Gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

6. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami, rodzicami uczniów, bibliotekarzami pozaszkolnymi oraz instytucjami kultury.

7. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół, wynikających z realizacji planu dydaktyczno–wychowawczego.

§ 12.

1. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole Szkół ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, w szkole organizuje się świetlicę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej i świetlicę szkolną dla uczniów gimnazjum. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą działalności Zespołu Szkół. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w świetlicy ustala corocznie dyrektor w konsultacji z Kierownikiem Świetlicy.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

pomoc w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

4. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno–wychowawczych Zespołu Szkół.

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo–wychowawczej.

6. Zakes i czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia zajęć uczniów.

7. Szczegółowe zasady i tryb działania świetlicy określa wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej.

8. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.

9. Pracowniekiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca świetlicy.

10. Do zadań i form pracy świetlicy należy:

1/ Organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej.

2/ Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć:

a) Zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach do tego przeznaczonych i w terenie.

b) Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

c) Organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, rysunkowych.

d) Urządzanie wystawek.

e) Słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych, oglądanie audycji telewizyjnych i projekcji multimedialnych.

3/ Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

4/ Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

5/ Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

6/ Udział wychowanków w uroczystościach szkolnych i pracach społecznych na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia.

7/ Spotkania z ciekawymi ludźmi.

11. W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

1/ Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 11, wyraża Dyrektor Zespołu Szkół po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców.

12. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, wspierania prawidłowego rozwoju uczniów oraz wychowanków przedszkola na terenie Zespołu Szkół prowadzona jest stołówka.

1/ Zasady korzystania ze stołówki oraz wysokość opłat za posiłki określa Regulamin warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Chobieni, który ustala Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym.

2/ Ze stołówki prowadzonej na terenie Zespołu Szkół mogą korzystać wyłącznie uczniowie i wychowankowie.

3/ Dyrektor Zespołu Szkół zgodnie z upoważnieniem organu prowadzącego szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za posiłki w prowadzonej stołówce:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 13.

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi:

1/ Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

2/ Dyrektor Zespołu Szkół sporządza wykaz stanowisk jakie należy utworzyć w Zespole Szkół i przedkłada arkusz organizacyjny organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.

3/ Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Zespołu Szkół.

4/ Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych mu pod opiekę uczniów. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia.

2a. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Zespołu Szkół: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom/wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół;

2) wspierać każdego ucznia/wychowanka w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów/wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgdonie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

6) Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

a) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów,

b) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki,

c) może zwalniać uczniów do toalety pojedyńczo,

d) w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów,

e) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

7) W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel ma obowiązek:

a) rozpoczynać dyżur 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i pełnić go w czasie wyznaczonym w grafiku przerw w określonych rejonach szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wejście do szkoły, sanitariaty szkolne, szatnię uczniowską oraz schody

b) w czasie przerw uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych (z wyłączeniem uczniów klas I–III SP) i na sali gimnastycznej.

c) nauczyciel pełniący dyżur może zejść ze swego stanowiska w przypadkach koniecznych, pod warunkiem, że zastąpi go inny nauczyciel,

d) reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych, wchodzenie na drzewa, płoty itp.).

8) Na parkingu szkolnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom oczekującym po zajęciach lekcyjnych na odwóz do domu, dyżury pełnią nauczyciele

świetlicy oraz wyznaczeni pracownicy.

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest w szczególności:

1/ Bezstronne i obiektywne ocenianie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

2/ Zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny szkolne, wynikającymi z realizowanego przez siebie programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów.

3/ Wybranie i przedstawienie dyrektorowi programu nauczania oraz podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4/ Opracowanie indywidualnego programu dydaktycznego lub terapeutycznego na podstawie opinii pubicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne i edukacyjne ucznia.

5/ Opracowanie planu wynikowego.

6/ Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

7/ Przestrzeganie zapisów statutowych.

8/ Zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

9/ Kontrolowanie obecności uczniów.

10/ Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.

11/ Przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

12/ Dbanie o poprawność językową uczniów.

13/ Podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.

14/ Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

15/ Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

W szczeglności poprzez:

a) Pracę własną.

b) Udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo–problemowych.

c) Korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne i szkoleniowe.

16/ Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

17/ Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub inne

zespoły zadaniowe.

a) Pracą zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

b) Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.

c) Cele i zadania zespołów formułuje Rada Pedagogiczna. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji

programów nauczania, korygowanie treści programowych mających na celu wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.

2) Organizowanie wewnątrzszkolego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

3) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

4) Opiniowanie przygotowanych w szkole programów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

5) Wybór podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny.

4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

5. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w szczególności:

1/ Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2/ Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

3/ Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

4/ Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6. Nauczyciel wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:

1/ Diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

2/ Wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) Planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i

integrujące zespół uczniowski.

b) Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

3/ Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania zachowania.

4/ Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki.

5/ Utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, w celu:

a) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci.

b) Określenia i realizowania ,,Programu Wychowawczego Zespołuˮ.

c) Włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły i Zespołu Szkół.

d) Informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym.

6/ Współpracuje z pedagogiem pradni pedagogiczno–psychologicznej i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

7/ Udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itd…

8/ Kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.

9/ Prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

7. Nauczyciele wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy.

1/ Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, Przewodniczący zespołu.

2/ Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:

a) Koordynację działań wychowawczych wymienionych w § 13 ust. 6.

b) Współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc (pedagogiem poradni pedagogiczno–psychologicznej, lekarzem, pielęgniarką, itp.) w celu realizacji treści i tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

c) Rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów oraz wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym.

7a. uchylony

7b. uchylony

8. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektowa ds. dydaktycznych, do którego zadań należy:

1/ Podczas nieobecności Dyrektora lub innego wicedyrektora, przejmuje uprawnienia zgodnie z kompetencjami Dyrektora Zespołu Szkół, a w szczególności:

a) Podejmuje decyzje w sprawach pilnych.

b) Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki imiennej.

c) Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem nadzoru, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.

d) Kieruje pracą personelu administrayjnego i obsługi.

2/ Hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.

3/Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów.

4/ Sprawuje nadzór nad nauczycielami będącymi opiekunami stażu.

5/ Może nie zezwolić na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych, jeżeli nie zostały wcześniej zgłoszone lub zostały źle zorganizowane.

6/ Nadzoruje działalność kół pozalekcyjnych działajacych w Zespole Szkół.

7/ Czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktycznych Zespołu Szkół.

8/ Nadzoruje nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych Zespołu Szkół.

9/ Sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu ogólnego Zespołu Szkół.

9. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. wychowawczych, do którego zadań należy:

1/ Podczas nieobecności Dyrektora lub innego wicedyrektora, przejmuje uprawnienia zgodnie z kompetencjami Dyrektora Zespołu Szkół, a w szczególności:

a) Podejmuje decyzje w sprawach pilnych.

b) Podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki imiennej.

c) Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem nadzoru, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.

d) Kieruje pracą sekretariatu i personelu administracyjnego.

2/ Hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich

pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.

3/Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów.

4/ Sprawuje nadzór nad nauczycielami będącymi opiekunami.

5/ Może nie zezwolić na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych, jeżeli nie zostały wcześniej zgłoszone lub zostały źle zorganizowane.

6/ Wspiera działalność organizacji uczniwskich działających w Zespole Szkół.

7/ Nadzoruje pracę pedagoga szkolnego i szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa oraz ich współpracę z wychowawcami klas.

8/ Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo–opiekuńczych Zespołu Szkół.

9/ Nadzoruje nauczycieli w zakresie realizacji zadań wychowawczo–opiekuńczych Zespołu Szkół.

10/ Sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu uczniowskiego Zespołu Szkół.

11/ Nadzoruje pracę świetlic szkolnych, biblioteki i ich współpracę z wychowawcami klas.

10. uchylony

11. W Zespole Szkół zatrudniony jest pedagog. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1/ Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2/ Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3/ Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4/ Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Zespołu Szkół i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5/ Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Zespołu Szkół i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

6/ Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.

7/ Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

12. W Zespole Szkół powołany jest Szkolny Koordynator d/s bezpieczeństwa. Do zadań koordynatora w szczególności należy:

1/ Integrowanie, planowania, realizacji i ewaluacji działań nauczycieli, uczniów, rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem i instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.

2/ Koordynowanie realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

3/ Planowanie, wdrażanie i dostosywanie do specyfiki Zespołu Szkół oraz ewaluacja procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

4/ Pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

5/ Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.

6/ Dokumentowanie działań.

7/ Doskonalenie własne.

13. W Zespole Szkół zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, do zadań których w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa należy:

1/ reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachwań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom,

2/ odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych w trakcie przerw,

3/ dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły,

4/ monitorowanie przebywania na terenie szkoły osób postronnych

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 14.

1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie z wyznaczonego przez Radę Gmniny obwodu. W miarę możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych mogą być także przyjmowani uczniowie spoza obwodu Zespołu Szkół. Spoza obwodu przyjmowani będą uczniowie, co najmniej ze średnią ocen 4,1 i bardzo dobrą oceną z zachowania.

1/ Uczeń Zespołu Szkół obowiązek szkolny spełnia przez uczęszczanie do szkoły podstawowej lub gimnazjum.

a) uchylony

b) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2/ Na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3/ Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne Zespołu Szkół, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

4/ Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół, w obwodzie, którego dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej.

5/ Do klasy pierwszej gimnazjum przyjęci zostaną:

a) Z urzędu – absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie gimnazjum,

b) Na wniosek rodziców – absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem gimnazjum, o ile dysponuje ono wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w gimnazjum o przyjęciu decyduje lista rankingowa. Listę ustala się w oparciu o średnią ocen kandydata z przedmiotów nauczania. Koniecznym wymogiem jest także bardzo dobra ocena zachowania.

6/ Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmował w całości lub poszerzał treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) będą przyjęci do gimnazjum niezależnie od kryterium określonego w § 14 ust. 1, pkt.6, podpunkt b.

7/ Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w Zespole Szkół, na warunkach dotyczących obywateli polskich.

2. Warunki pobytu uczniów w Zespole:

1/ Uczniowie przychodzą do szkoły przed planowanym czasem rozpoczącia zajęć i opuszczają budynek zaraz po ich zakończeniu (nie dotyczy uczniów objętych opieką świetlicową).

2/ Uczniowie dojeżdżający i wymagający opieki objęci są opieką świetlicową.

3/ Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia w czasie przerw

poza teren szkoły.

4/ Uczniowie obowiązani są do zachowania w szkole czystości, ładu i porządku.

5/ W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych lub na podwórku szkolnym (w zależności od pogody) – zachowania uczniów nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych (za bezpieczeństwo uczniów w czasie

przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący).

6/ W budynku szkolnym przy przechodzeniu na inne piętra obowiązuje ruch prawostronny.

7/ Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, gromadzenia się w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, co powoduje tarasowanie ruchu i stwarza zagrożenie wypadkiem – uczniowie opuszczają budynek lub wchodzą do niego z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

a/ w przypadku nieprzestrzegania przepisów statutu dotyczących zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, urządzenia te zostaną oddane w depozyt szkolny do czasu ich odebrania przez rodziców/prawnych opiekunów/ucznia.

b/ uczeń bezwzględnie nie może korzystać podczas zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, z których nie korzysta się w czasie lekcji.

8/ Działania nauczycieli wychowawców klas w tym nauczycieli dyżurujących mają być nakierowane na likwidowanie hałasu.

9/ Izby lekcyjne w czasie przerw są zamknięte.

10/ Obuwie i ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej, na terenie szkolnym obowiązuje strój szkolny godny ucznia i obuwie zmienne. Zasady korzystania z szatni oraz stroju szkolnego godnego ucznia i obuwie zmienne. Zasady korzystania z szatni oraz stroju szkolnego godnego ucznia reguluje odrębny regulamin.

a/ Każdy uczeń posiada szafkę szkolną, w której ma możliwość przechowywania swoich rzeczy m.in. odzieży, obuwia oraz podręczników i przyborów szkolnych, które nie będą potrzebne w domu;

b/ Obowiązkiem każdego ucznia jest dbałość o odpowiedni stan techniczny, wygląd i czystość udostępnionej szafki szkolnej;

c/ Każdy uczeń otrzymuje klucz do szafki szkolnej. Klucz podlega zwrotowi po zakończeniu nauki w danym typie szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia w/w klucza koszt wykonania duplikatu ponoszony jest przez rodziców/ prawnych opiekunów/ ucznia.

11/ W razie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego lub innego nauczyciela, dyrekcję szkoły, innego

pracownika szkoły.

12/ W razie wypadku pracownik szkoły jest obowiązany;

a) niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy oraz zapewnić fachową pomoc medyczną,

b) zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

c) zawiadomić dyrektora lub wicedyrektora, pedagoga i sekretariat uczniowski

12a/ O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) społecznego inspektora pracy,

d) organ prowadzący szkołę,

e) Radę Rodziców,

f) przy wypadku śmiertelnym, ciężkim, prokuratora i kuratora oświaty.

1) Zawiadomień, o których mowa w lit. a–f dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły,

2) Dyrektor powołuje zespół, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową,

1. Z treścią protokołu powypadkowego zaznajamia się rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

3) Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

4) Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

3. Zespół Szkół zobowiązany jest do organizowania działań chroniących dziecko przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. Zadania te są realizowane poprzez:

1/ Pracę z dzieckiem i uczniem

a) Wywiady środowiskowe.

b) Indywidualną pracę z dzieckiem z zaburzeniami zachowań.

c) Współpracę z PPP – terapię indywidualną lub grupową.

d) Realizację programów profilkatycznych.

e) Współpracę z instytucjami i placówkami wspomagającymi działalność wychowawczą zespołu.

f) Tworzenie grup socjoterapeutycznych – treningi i warsztaty.

g) Realizację programów psychoedukacyjnych na godzinach z wychowawcą.

h) Kierowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych do placówek opieki całkowitej w/g obowiązujących przepisów.

i) Współpracę ze służbą zdrowia.

j) Współpracę pedagoga szkolnego z wychowawcami klas.

2/ Pracę z rodzicami:

a) Pedagogizację rodziców.

b) Kierowanie rodziców dzieci potrzebujących pomocy do określonych punktów (Ośrodek Leczenia Uzależnień, Punkt Pomocy Rodzinie w Kryzysie, grupy wsparcia)

c) Udzielanie pomocy w uzyskaniu dotacji finansowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, TPD, PCK).

d) Mediatorstwo w konfliktach rodzic–dziecko, indywidualna praca z rodzicami dziecka.

ROZDZIAŁ VII

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

§ 15.

A) SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA

1. Prawo do znajomości swoich praw:

1/ Uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy te prawa są naruszane.

2/ Na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się ze Statutem Szkoły.

3/ Każdy uczeń jest równy wobec prawa.

2. Prawo do nauki:

1/ Zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki i jest ona obowiązkowa do 18 roku życia.

2/ Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia odbywające się w Zespole Szkół.

3/ Uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej.

4/ Nikt nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić, z jakiegokolwiek

powodu.

5/ Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce, Zespół Szkół w miarę możliwości zobowiązany jest mu to zapewnić.

6/ Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

7/ Jeśli uczeń jest wybitnie uzdolniony – ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.

8/ Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

3. Prawo do wolności wyznania i przekonań:

1/ Uczeń ma prawo do uzewnętrzniania lub nie ujawniania przekonań religijnych i światopoglądowych.

2/ Uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności kulturalnych lub etycznych.

3/ Uczeń ma prawo do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyzanania, ale jego Rodzice sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności.

4/ Uczeń ma prawo do nauki religii na podstawie deklaracji rodziców.

5/ Uczeń ma prawo do uczestnictwa w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego zmusić ani mu tego zakazać.

4. Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:

1/ Wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi.

2/ Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na oceny.

3/ Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie, zgodnie z obowiązującym prawem.

4/ Uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania.

5/ Uczeń ma prawo do wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp.

6/ Wolność wypowiadania poglądów oznacza możliwość wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania.

7/ Uczeń ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów.

8/ Uczniowie mają prawo do przedstawienia dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

9/ Samorząd Uczniowski, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół, wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela, podlegającego ocenie.

10/ Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wyboru opiekuna samorządu.

5. Prawo do informacji:

1/ Uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach

odwoławczych.

2/ Uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych.

3/ Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny.

4/ Uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania.

5/ Uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny.

6/ Uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeporowadzania egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen.

7/ Uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego.

6. Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:

1/ Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

2/ Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.

3/ Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności.

4/ Wszelkie kary, jakie stosuje się w Zespole Szkół muszą być zapisane w Statucie Zespołu Szkół i nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.

7. Prawo do ochrony prywatności:

1/ Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

2/ Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny – wykształcenia rodziców, ewelntualnie problemów np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lun innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane.

3/ Publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione.

4/ Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.

8. Prawo do ochrony zdrowia:

1/ Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki.

2/ Uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

a) w ciągu tygodnia mogą odbywać się najwyżej 2 sprawdziany.

b) na ferie świąteczne nie zadaje się prac domowych.

9. Prawo do odpowiedniego standardu życia:

1/ Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymania pomocy materialnej:

a/ o charakterze socjalnym:

1. Stypendium szkolne.

2. Zasiłek szkolny.

b/ o charakterze motywacyjnym:

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2/ Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania/ sropniowo poszczególne roczniki.

10. Prawo do swobodnego zrzeszania się:

1/ Uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.

2/ Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym.

3/ Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

11. Prawa proceduralne:

1/ Uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów Zespołu Szkół lub nałożonej kary zgodnie z procedurą opisaną w § 18 niniejszego Statutu.

12. uchylony.

§ 16.

A) SZKOLNY KATALOG OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół.

2. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję Zespołu Szkół.

3. Uczeń ma obowiązek podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego.

4. Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół.

6. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.

7. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół.

8. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace domowe, uzupełniać braki wynikające z absencji oraz nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie.

9. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej).

10. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Zespołu Szkół telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.

11. Uczeń ma obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.

12. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontroloują jej stan po skończonych zajęciach.

13. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni, pozostając w pomieszczeniu nie dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

14. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu Zespołu Szkół podczas lekcji, imprez klasowych i przerw.

15. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie Zespołu Szkół poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w świetlicy.

16. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek rodziców.

17. Uczeń ma obowiązek dostarczyć pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

określające przyczynę jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w ciągu 7 dni od ostatniego dnia nieobecności.

18. Ucznia/ uczennicę obowiązuje strój szkolny godny ucznia. Strój taki w szczególności powienien zakrywać brzuch, dekolt oraz pośladki.

1/ Wygląd i ubiór ucznia powinien być schludny i estetyczny.

2/ Dyrektor Zespołu Szkół może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

3/ Na terenie Zespołu Szkół uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne o jasnej podeszwie, niezagrażające zdrowiu.

4/ Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy.

a) Dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica/ lub spodnie

b) Chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie

w czasie:

1) Uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i tradycjami szkoły.

2) Grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren Zespołu Szkół w charakterze reprezentacji.

3) Szkolnych imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy bądź Rada Pedagogiczna.

4) Sprawdzianów i egazminów/ szczególnie sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego.

5/ Uczniowie powinni zachować umiar w doborze ubioru, rodzaju fryzury i biżuterii.

a) ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie powinnni nosić kolczyków w miejscach narażonych na urazy/ w szczególności dotyczy to łuku brwiowego i nosa.

b) uczniowie nie powinni też nosić:

– ubioru niestosownego w miejscu nauki i pracy;

– ekscentrycznych ozdób (w tym kolczyków z wyjątkiem uszu, tatuaży w widocznych miejscach);

– biżuterii i ozdób zagrażających bezpieczeństwu;

– zbyt wyzywającego makijażu;

– ubrań i ozdób zawierających emblematy, napisy i rysunki niezgodne z przyjętym systemem wartości wychowawczych.

19. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osbistej i estetyki.

20. Uczeń ma obowiązek zabezpieczenia własnego mienia przed kradzieżą lub znieszczeniem.

§ 17.

A) KATALOG NAGRÓD

1. Nagrodę może otrzymać klasa, grupa uczniów lub jeden uczeń.

2. Nagroda jest przyznawana za wyniki w nauce, pracę na rzecz zespołu lub środowiska, wzorową postawę moralną, wybitne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe i inne, zawody sportowe).

3. Nagroda może przybrać następujące formy.

1/ Pochwała wychowawcy:

a) Indywidualnie;

b) Na forum klasy;

c) Wobec rodziców;

d) Odnotowanie w dokumentacji klasy.

2/ Pochwała dyrektora Zespołu Szkół:

a) Indywidualnie.

b) Publicznie.

3/ Świadectwo z wyróżnieniem.

4/ Dyplom uznania.

5/ List pochwalny adresowany do rodziców (opiekunów).

6/ Nagroda książkowa lub rzeczowa w miarę posiadanych środków finansowych.

7/ Dofinansowanie do wycieczki szkolnej, w miarę posiadanych środków finansowych.

4. Z wnioskiem o nagrodę może wystąpić wychowawca, trener, pracownik szkoły, Samorząd Uczniowski.

§ 18.

A) KATALOG KAR

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie w następujący sposób:

1/ Rozmowa wychowawcza.

2/ Upomnienie udzielone przez wychowawcę.

3/ Nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu Szkół.

4/ Pisemne powiadomienie rodziców.

5/ Zawieszenie uczestnictwa w imprezach szkolnych. Zawieszenie następuje po uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

6/ Przeniesienie ucznia do równoległej klasy.

7/ Przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek Dyrektora złożony do Kuratorium Oświaty.

2. Przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy odbywa się za zgodą jego rodziców, na pisemny wniosek wychowawcy klasy złożony do dyrektora Zespołu Szkół.

3. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się w przypadku, gdy:

1/ Notorycznie łamie on przepisy zawarte w Statucie.

2/ Otrzymał inne kary zawarte w Statucie.

3/ Stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

4/ Zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę.

4. Szkoła powiadamia sąd właściwy w sprawach nieletnich, gdy:

1/ uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny.

2/ swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych uczniów.

3/ dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, rozporowadzanie narkotyków itp. a stosowane dotychczas środki zaradcze nie przynoszą rezultatu i zachowanie ucznia nie rokuje poprawy.

5. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

6. W stosunku do ucznia stosuje się gradację kar – od najmniej dotkliwej do najbardziej ostrej.

7. Rodzaje nagród i kar mają charakter zamknięty, można je zmieniać tylko drogą nowelizacji statutu.

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od wymierzonej kary zgodnie z procedurą w § 18 niniejszego statutu.

39

B) SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, TRYB ODWOŁAWCZY

1. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiązek informowaniu rodzica ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

2. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów Zespołu Szkół.

3. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów Zespołu Szkół w terminie 3 dni.

4. Każdy z organów Zespołu Szkół rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po upszednim wysłuchaniu stron konfliktu.

5. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania.

6. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów Zespołu Szkół wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustalonej kolejności odwoławczej.

1/ Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego precedura odwoławcza następuje kolejno do:

a) Wychowawcy klasy zależnie od rodzaju sprawy.

b) Pedagoga szkolnego.

c) Dyrektora Zespołu Szkół.

2/ Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a) Wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju sprawy.

b) Pedagoga szkolnego

c) Dyrektora Zespołu Szkół.

3/ Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a) Klasowego zespołu nauczycielskiego

b) Rady Pedagogicznej lub komisji pojednawczej w zależności od rodzaju sprawy.

c) Dyrektora Zespołu Szkół.

7. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie Zespołu Szkół jest Dyrektor Zespołu Szkół.

8. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół do organu prowadzącego szkołę, nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni.

9. Każda strona konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

§ 19.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1/ Przekazuje uzyskaną informację nauczyciel wychowawcy klasy.

2/ Wychowawca informuje o fakcie wymienionym w ust. 1 pedagoga szkolnego i Dyrektora.

3/ Nauczyciel wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację, nauczyciel wychowawca wraz z pedogogiem (lub Dyrektorem) przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności z uczniem, zobowiązuje pisemnie ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców do bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem.

4/ Nauczyciel wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności i umieszczają w dokumentacji pedagoga.

5/ Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły i nie reagują na

wezwania do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych w ust. 1 przejawach demoralizacji, Dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

6/ W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej źródła oddziaływań wychowawczych i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji właściwe organy.

7/ W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (pedagoga) oraz dyrekcję, którzy podejmują następujące kroki:

1/ Odizolowują ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiają go samego i stwarzają warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

2/ Wzywają lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia ucznia.

3/ Zawiadamiają rodziców ucznia.

4/ Rodziców zobowiązują do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

5/ W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły ze strony rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6/ Jeżeli uczeń będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest agresywny wobec innych osób, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

7/ Wychowawca klasy przeprowadzając czynności wychowawcze wobec ucznia i jego rodziców stosuje sie do działań określonych w ust. 1 punkt 3 i 4.

8/ Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzaja się, świadczy to o jego demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia policji lub sądu rodzinnego.

9/ Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

10/ Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

3. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub inną, trudną do zidentyfikowania substancję, podejmuje następujące działania:

1/ Zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych), do kogo znaleziona substancja należy.

2/ Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora, który powiadamia policję.

3/ Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i udziela informacji dotyczących szczegółów zdarzenia.

4. W przypadku, gdy pracownik szkoły niebędący nauczycielem podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyk lub inne substancje lub przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób, powiadamia o tym fakcie pedagoga lub Dyrektora.

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze uczeń posiada przy sobie narkotyk lub inne

substancje lub przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób, powienien podjąć następujące kroki:

1/ Powiadamia o tym fakcie wychowawcę (pedagoga) i Dyrektora.

2/ Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość szkolnej torby oraz kieszeni (we własnej odzieży). Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonywać czynności przeszukania. W przypadku, gdy uczeń odmówi wykonania powyższych czynności, nauczyciel w obecności świadka zabezpiecza rzeczy należące do ucznia.

3/ Wychowawca (pedagog lub Dyrektor) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

4/ Wychowawca klasy przeporowadza czynności wychowawcze wobec ucznia i jego rodziców.

5/ Dyrektor wzywa policję, jeżeli uczeń nie chce przekazać podejrzanej ubstancji ani pokazać zawartości teczki czy kieszeni, czyności przeszukania dokonuje wówczas policja.

6/ Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji.

7/ W przypadku braku kontaktu z rodzicami, uczeń pozostaje pod opieką szkoły do momentu ich przybycia.

6. Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego:

1/ Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, karetki pogotowia.

2/ Powiadomienie Dyrektora oraz rodziców ucznia.

7. W przypadku znalezienia na terenie Zespołu Szkół materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji należy:

1/ Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych środków.

2/ Powiadomić Dyrektora, który przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby.

3/ W przypadku nieobecności Dyrektora ani żadnego z wicedyrektorów, nauczyciel – organizator zajęć podejmuje procedury leżące w ich gestii.

8. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni i innych niebezpiecznych przedmiotów należy:

1/ Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.

2/ Powiadomić Dyrektora, który zapewnia bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom i wzywa policję, w przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel – organizator zajęć podejmuje procedury leżące w gestii dyrekcji.

§ 20.

OCENA UCZNIÓW

1. Ocenie podlegają:

1/ Osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2/ Zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Zespole Szkół programów nauczania, uwzględniajacych tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace egzaminacyjne(egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy) są udostepnione uczniowi lub jego rodzicom(prawnym opiekunom) według:

1/Uczeń lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora o udostępnienie wskazanej

dokumnetacji.

2/dokumentacja jest udostępniana do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez

dyrektora.

3/udostepnionej dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb

szkoły.

7.Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na zebraniach ogólnych oraz konsultacjach nauczycieli dla rodziców w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.

§ 21.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1/ Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

2/ Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3/ Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

4/ Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5/ Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno– wychowawczej.

6/ Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1/ Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2/ Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.

3/ Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Zespole Szkół.

4/ Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

5/ Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 30 ust. 1 i 2 oraz § 31 ust. 2 i 3.

6/ Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7/ Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8/ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

§ 22.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opikunów) o:

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciel wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 23.

1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki:

1/ Kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

2/ Może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może byc klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

3/ Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w ust. 5.

3. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.

4. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

1/ Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

a) Uczeń – z tym, że uczeń pełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)

b) Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia.

c) Nauczyciel wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

2/ Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

3/ Nauczyciel wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki:

1/ Opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego klierunkiem.

2/ Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

3/ W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca medyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

4/ Przepisy pkt. 1–3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.

6. Dyrektor Zespołu Szkół, po otrzymaniu wniosku o indywidualny program nauki, zasięga opinii odpowiedniej Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej.

7. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii odpowiedniej Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej.

1/ W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

2/ Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

3/ W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.

8. Dyrektor, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela–opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

10. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajecia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

11. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I–III szkoły podstawowej, jest klasyfikowany na podstawie egzaminu

klasyfikacyjnego.

§ 24.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostowowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 25.

1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Ocenianie uczniów z religii/ etyki reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 14.04.1992r. w sprawie warunków sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami).

3. Ocena z religii lub z etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania.

4. Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka obcego) nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej lub program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu progarmów nauczania oraz ocena z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ale uwzględniane są przy ustalaniu średniej ocen z przedmiotów nauczania.

48

4a. Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych: języka obcego i z religii/etyki wystawiane są wg skali ocen przyjętej w § 30.

5. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii/ etyki w klasach I–III szkoły podstawowej, nie włącza się jej również do treści oceny opisowej nauczania zintegrowanego.

§ 26.

1. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1a. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolnionyˮ albo ,,zwolnionaˮ.

§ 27.

1. Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolnionyˮ albo ,,zwolnionaˮ.

§ 28.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu– według skali określonej w § 30 ust 1 i 2 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 31 ust 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 30 ust. 3 i § 31 ust. 4.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż tydzień przed terminem ferii zimowych.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 30 ust. 2 i § 31 ust. 3. z zastrzeżeniem ust. 5)

5.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 30 ust. 3 i § 31 ust. 4.

6.Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 30 ust. 1 i § 31 ust. 2. z zastrzeżeniem ust. 7).

7.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 30 ust. 3 i § 31 ust. 4.

8. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym odpowiedniej Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie ustnej. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolego).

9. Uczeń, rodzice/opiekunowie prawni mają prawo w każdym czasie uzsykać pełną informację o postępach w nauce z zastrzeżeniem ustępu 8. Przyjmuje się następujące sposoby informowania rodziców/ opiekunów prawnych o postępach edukacyjnych uczniów:

1/ Zebranie ogólnoszkolne.

2/ Zebranie oddziałowe.

3/ Rozmowy indywidualne.

4/ Uzgodniona wizyta w domu ucznia.

5/ Rozmowa telefoniczna.

6/ Korespondencja listowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7/ Adnotacje w zeszycie przedmiotowym lub w dzienniczku ucznia.

§ 29.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 30.

1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny bieżące, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

1a/ Dopuszcza się w ocenach bieżących stosowania skrótów literowych wg skali:

1) stopień celujący – cel;

2) stopień bardzo dobry – bdb;

3) stopień dobry – db;

4) stopień dostateczny – dst;

5) stopień dopuszczający – dop;

6) stopień niedostateczny – ndst.

2/ Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

rozwiązuje także zadania wykraczające poza programem nauczania tej klasy.

c) Osiąga sukcesy w konkursach olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu danej klasy.

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych.

b) Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych.

b) Rozwiązuje/ wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) Ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

b) Rozwiązuje/ wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych

przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

b) Nie jest w stanie rozwiązać/ wykonać/ zadań o niewielkim/ elementarnym/ stopniu trudności.

2. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i uwzględniają poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejetności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazują potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Dopuszcza się oceny bieżące według skali, o której mowa w ust. 1.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Dopuszcza się w celu wzmocnienia skali ocen, stosowanie w ocenianiu bieżącym plusów i minusów oraz znaków i symboli wprowadzanych przez poszczególnych nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania przy ocenach bieżących z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.

6. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

7. Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego. Uczeń otrzymuje oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

8. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych:

1/ O terminie i zakresie materiału programowego prac klasowych uczniowie informowani są z tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel odnotowuje termin pracy klasowej w dzienniku lekcyjnym.

2/ W jednym tygodniu dopuszcza się dwie prace klasowe.

3/ Sprawdziany wiedzy (kartkówki, testy) z różnych przedmiotów obejmujące partię materiału od 3–5 lekcji zapowiada się z wyprzedzeniem 2–3 dni.

§ 31.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1/ Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2/ Postępowanie zgodne z doborem społeczności szkolnej.

3/ Dbałość o honor i tradycje szkoły.

4/ Dbałość o piękno mowy ojczystej.

5/ Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

6/ Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

7/ Okazywanie szacunku innym osobom.

A) KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA:

1. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 40 punktów.

2. Uczeń może otrzymać punkty dodatkowe za zachowanie pozytywne:

Lp.

Rodzaj zachowania pozytywnego

Waga/ ilość punktów

Częstotliwość przyznawania punktów

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZA NIM

1.

Przygotowanie imprezy szkolnej, apelu/przedstawienia, wiersze, dekoracje itp.

15

każdorazowo

2.

Udział w konkursie, projekcie itp.

5 na etapie szkolnym, na pozostałych etapach liczbę punktów zwiększa się odpowiednio +10/g/, 15/p/, 20 /w/

każdorazowo

3.

Uzyskanie wyróżnienia w konkursie

5/sz/, 10/g/, 15/p/, 20/w/

każdorazowo

4.

Uzyskanie nagrody w konkursach, zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę

1m–10, 2m–9, 3m–8, 4m–7, 5m–6 na etapie szkolnym, na pozostałych etapach liczbę punktów zwięsza się odpowiednio +10/g/, 15/p/, 20 /w/

każdorazowo

5.

Przygotowanie imprez środowiskowych/ świetlice wiejskie itp.

10

każdorazowo

6.

Systematyczny udział w zajęciach pozaszkolnych/ świetlice terapeutyczne, klub sportowy, inne/

5

1 raz w miesiącu

7.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz/ delegacje uczniowskie, itp.

10

każdorazowo

8.

Czynne pełnienie funkcji społecznych/ klasa, szkoła, inne/

20

Koniec semestru/2x/

9.

100% frekwencja w miesiącu

10

co miesiąc

10.

Prace gospodarczo–porządkowe w szkole/ klasie

5/ w czasie lekcji/

10/ po lekcjach/

każdorazowo

11.

Aktywność na rzecz klasy i szkoły np. dekoracje, inicjatywy klasowe/ pomoc koleżeńska

10

każdorazowo

54

12.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych

1

każdorazowo

13.

Aktywność w bibliotece szkolnej/ czytelnictwo/ i świetlicy szkolnej

20

co miesiąc

14.

Udział w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym

ocena cel – 100

ocena bdb – 80

ocena db – 60

ocena dst – 40

ocena dop – 20

każdorazowo

15.

Podejmowanie działań o charakterze charytatywnym

20

każdorazowo

RESPEKTOWANIE ZASAD I NORM

1.

Brak negatywnych uwag o zachowaniu

5

1 raz w miesiącu

2.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska: ( akcja ,, Sprzątanie Świata”, akcje zbiórki surowców, itp.)

10

za udział w akcji

( dla najaktywniejszych w klasie uczniów nliczbe punktów zwiększa sie odpowiednio ;

I m.- 40pkt.

II m.- 30pkt .

III m.- 20pkt.)

3. Uczeń traci punkty za negatywne zachowanie:

Lp.

Rodzaj zachowania negatywnego

Waga/ ilość punktów

Częstotliwość przyznawania punktów

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZA NIM

1.

Nieodpowiednie zachowanie na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych

-2

każdorazowo

2.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

-2

każdorazowo

3.

Spóźnienie na lekcję bez usprawiedliwienia

-2

każdorazowo

4.

Ucieczka z zajęć

-5

każdorazowo

5.

Brak terminowego usprawiedliwienia w nieobecności w szkole

-5

1 raz w miesiącu

6.

Nieodpowiednie zachowanie w czasie przerwy międzylekcyjnej

-2

każdorazowo

55

RESPEKTOWANIE ZASAD I NORM

1.

Zaczepianie słowne i fizyczne

-10

każdorazowo

2.

Udział w bójce

-20

każdorazowo

3.

Bierny udział w bójce

-10

każdorazowo

4.

Wulgarne słownictwo

-5

każdorazowo

5.

Zastraszanie kolegów lub dorosłych

-10

każdorazowo

6.

Kradzież

-20

każdorazowo

7.

Oszustwo

-10

każdorazowo

8.

Aroganckie zachowanie

-5

każdorazowo

9.

Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

-5

każdorazowo

10.

Stosowanie używek

-20

każdorazowo

11.

Niszczenie mienia szkolnego i pozaszkolnego

-10

każdorazowo

12.

Posiadanie i używanie telefonu lub sprzętu audio–video na lekcji

-10

każdorazowo

13.

Niedostosowanie stroju do wymagań szkolnych

-5

każdorazowo

14.

Niebezpieczne zachowania zagrażające życiu własnemu i innych

-10

każdorazowo

15.

Brak terminowego rozliczenia zobowiązań wobec szkoły/ biblioteka szkolna, szatnia itp.

-10

każdorazowo

16.

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

-10

każdorazowo

4. Punkty przyznawane są przez wychowawcę, nauczycieli przedmiotów oraz inne osoby dorosłe oraz wpisywane do Zeszytu uwag, który stanowi załącznik do Dziennika Zajęć danej klasy.

5. W sytuacjach nieuregulowanych, nie ujętych w kryteriach oceny zachowania o przyznaniu punktów decyduje nauczyciel/ wychowawca.

6. Ocenę semestralną otrzymuje uczeń odpowiednio do ilości zdobytych punktów według skali:

Zachowanie

Ilość punktów

wzorowe

powyżej 250 i nie więcej niż -20

bardzo dobre

175–250 i nie więcej niż -40

dobre

90–174 i nie więcej niż -80

poprawne

31–89

nieodpowiednie

0–30

naganne

Otrzymuje uczeń, który uzyska ujemny bilans punktów z zachowania oraz wszedł w konflikt z prawem/ kradzież, szantaż, zastraszanie, wyłudzanie, notoryczne wagary, niszczenie sprzętu szkolnego i prywatnego, itp./ i nie wykazuje chęci poprawy.

7. Ocenę roczną z zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch semestrów, zgodnie z kryteriami, przy czym uczeń, który w ciągu całego roku uzyskał:

Zachowanie

Ilość punktów

wzorowe

powyżej 250 i nie więcej niż -10

bardzo dobre

175–250 i nie więcej niż -25

dobre

90–174 i nie więcej niż -45

poprawne

31–89

nieodpowiednie

0–30

naganne

Otrzymuje uczeń, który uzyska ujemny bilans punktów z zachowania oraz wszedł w konflikt z prawem/ kradzież, szantaż, zastraszanie, wyłudzanie, notoryczne wagary, niszczenie sprzętu szkolnego i prywatnego, itp./ i nie wykazuje chęci poprawy.

8. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca, uwzględniając zapisy w kryteriach.

2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według punktowych kryteriów z uwzględnieniem skali:

1/ Wzorowe

2/ Bardzo dobre

3/ Dobre

4/ Poprawne

5/ Nieodpowiednie

6/ Naganne

z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a.

2a. Dopuszcza się stosowanie skrótów literowych w ocenach bieżących wg skali:

zachowanie wzorowe – wz.

zachowanie bardzo dobre – bdb.

zachowanie dobre – db.

zachowanie poprawne –pop.

zachowanie nieodpowiednie – ndp.

zachowanie naganne – ng.

3. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Dopuszcza się oceny bieżące według skali, o której mowa ust. 2.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1/ Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

2/ Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6. uchylony

§ 32.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni uczniowi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Zespół Szkół, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez prowadzenie:

1/ Zespołów dydaktyczno–wyrównawczych.

2/ Indywidualnych konsultacji dla uczniów.

3/ Zajęć specjalistycznych.

§ 33.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.

2/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu Szkół, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt2, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1/ Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

2/ Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1/ Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2– skład komisji.

2/ Termin egzaminu klasyfikacyjnego.

3/ Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne.

4/ Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

5/ Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiegliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowanyˮ albo ,,nieklasyfikowanaˮ.

§ 34.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 35.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 37, ust. 1 i § 35.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 35.

4. Poprawę uzyskiwanych ocen bieżących określa w swoim przedmiotowym systemie oceniania

nauczyciel.

§ 35.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu

ustalania tej oceny oraz gdy uczeń otrzymał ocenę, która jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) jest zaniżona. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oraz gdy uczeń otrzymał ocenę, która jego zdaniem lub zdaniem jego rodzicó (prawnych opiekunów) jest zaniżona, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która:

1/ W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2/ W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1/ W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

c) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2/ W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

b) Wychowawca klasy.

c) Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

d) Pedagog.

e) Psycholog

f) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

g) Przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu Szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmnieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 37, ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Skład komisji.

b) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt

c) Zadania (pytania) sprawdzające.

d) Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Skład komisji.

b) Termin posiedzenia komisji.

c) Wynik głosowania.

d) Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

e) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację, o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół.

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 36.

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7.

1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust, 4,6 i 7 oraz § 37 ust. 9.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wraz z religią średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 37 ust. 9.

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dyrektor szkoły umożliwia ukończenie gimnazjum uczniowi, który ukończył 18 lat, o ile ten jest uczniem klasy III i wyraził wolę kontynuowania nauki.

9. Ucznia pełnoletniego, który nie wyraża woli kontynuowania nauki lub który uwiadomienie świadomie i systematycznie narusza obowiązki ucznia wymienione w § 16, dyrektor po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego i po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej – skreśla z listy uczniów.

§ 37.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu Szkół do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. W skład komisji wchodzą:

1/ Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

2/ Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.

3/ Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprwadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1/ Skład komisji.

2/ Termin egzaminu poprawkowego.

3/ Pytania egzaminacyjne.

4/ Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

5/ Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 37a.

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edykacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji

projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji

projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu eukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Zespołu Szkół, może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ,,zwonionyˮ albo ,,zwolnionaˮ.

§ 38.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 36 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 31 ust. 6 i § 35.

2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Uczeń od klasy IV wzwyż oraz uczeń gimnazjum kończący:

1/ klasę z wyróżnieniem – otrzymuje nagrodę w formie książkowej (z zastrzeżeniem ust. 5).

2/ szkołę z wyróżnieniem – otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom może zostać wręczony list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego (z

zastrzeżeniem ust. 5)

3/ uczniom klas I–III nagrody książkowe za wzorową naukę i zachowanie przyznaje wychowawca klasy, uwzględniając kryteria zawarte w Statucie Zespołu Szkół (z zastrzeżeniem ust. 5).

5. Nagrody książkowe zapewnia odpowiednia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości finansowych.

§ 39.

1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze Zespołu Szkół określa dokument ,,Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Chobieniˮ, opracowany i uchwalony przez Radę Rodziców i uzgodniony z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół.

1/ Realizacja programu wychowawczego ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum.

2/ W oparciu o Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Chobieni konstruowany jest plan pracy wychowawczej zespołu wychowawczego oraz plan pracy wychowawcy klasowego.

2. Szczegółowe zasady ochrony ucznia przed zakłóceniami rozwoju określa dokument ,,Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Chobieniˮ, opracowany i uchwalony przez Radę Rodziców i uzgodniony z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół.

1/ Realizacja programu profilaktyki Zespołu Szkół ma na celu ochronę ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój oraz kształtowaniu u wychowanka optymalnych sposobów właściwego postępowania.

3. Programy Wychowawczy i Profilaktyki Zespołu Szkół mogą być modyfikowane w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury ich uchwalania i uzgadniania.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 41.

Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał.

§ 42.

Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43.

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44.

Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 45.

Zmiany w statucie Zespołu Szkół dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów przy minimalnym udziale 50% wszystkich jej członków.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr inż. Roman Kuziak

Tekst ujednolicony statutu po nowelizacji został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Przyjęty i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 6 /2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 r.